Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Trả lời các câu hỏi Kinh Thánh

Làm thế nào tôi được bảo đảm về sự cứu rỗi của mình?


Câu hỏi: Làm thế nào tôi được bảo đảm về sự cứu rỗi của mình?

Trả lời:
Làm sao bạn biết chắc bạn có thể được cứu? Xin xem thư I Giăng 5:11-13: "Chứng ấy tức là Ðức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong Con Ngài. Ai có Ðức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Ðức Chúa Trời thì không có sự sống. Ta đã viết những điều nầy cho các con, hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời, là kẻ nào tin đến danh Con Ðức Chúa Trời.” “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Ðức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài.”(Giăng 1:12). Nếu bạn có Chúa Giê Su, bạn có cuộc sống không phải tạm thời mà là sự sống vĩnh cửu.

Thiên Chúa muốn chúng ta có sự bảo đảm về sự cứu rỗi của chúng ta. Chúng ta không thể sống cuộc sống Cơ Đốc giáo mà lòng luôn tự hỏi và lo lắng mỗi ngày không biết chúng ta có thực sự được cứu hay không. Đó là lý do tại sao Thánh Kinh làm cho kế hoạch cứu rỗi rất rõ ràng. Tin vào Chúa Giê Su Christ thì bạn sẽ được cứu (Giăng 3:16; Công vụ 16:31). Bạn có tin rằng Chúa Giê Su là Cứu Chúa, nhờ Ngài chết thay thế hình phạt cho tội lỗi của mình? (Rô ma 5:8; II Cô-rinh-tô 5:21) Bạn có tin Ngài là Đấng duy nhất ban cho sự cứu rỗi? Nếu bạn trả lời là có, bạn được cứu! Bảo đảm có nghĩa là "Đặt tất cả nghi ngờ ra ngoài" Bằng cách để Lời Chúa vào lòng, bạn có thể "đặt tất cả nghi ngờ ra ngoài" thực tế và sự thật bạn được sự cứu rỗi đời đời.

Chính Chúa Giê Su khẳng định điều này liên quan đến những người đã tin vào Ngài: "Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Cha ta là Ðấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay Cha."(Giăng 10:28-29). Sự sống đời đời duy nhất là mãi mãi. Không một ai kể cả chính bạn có thể lấy mất món quà cứu rỗi của Thiên Chúa đã ban cho bạn.

”Tôi đã giấu Lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa (Thi Thiên 119:11), và điều này bao gồm tội lỗi của nghi ngờ. Hãy nhận sự vui mừng trong những gì lời Thiên Chúa nói cho bạn, thay vì nghi ngờ chúng ta có thể sống với sự tin cậy! Chúng ta có sự bảo đảm từ chính lời của Đấng Christ là sự cứu rỗi của chúng ta sẽ không cần phải hỏi. Sự bảo đảm của chúng ta là dựa trên tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta qua Chúa Giê Su Christ.