Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Trả lời các câu hỏi Kinh Thánh

Làm thế nào để tôi biết ân tứ thuộc linh của tôi?


Câu hỏi: Làm thế nào để tôi biết ân tứ thuộc linh của tôi?

Trả lời:
Không có công thức kỳ diệu hay thử nghiệm dứt khoát nào có thể cho chúng ta biết chính xác những gì là ân tứ thuộc linh của chúng ta. Thánh Linh phân phát các ân tứ khi Ngài quyết định ( I Cô-rinh-tô 12:7-11). Một vấn đề chung cho các tín hữu là những cám dỗ để được nâng cao ân tứ thuộc linh của chúng ta bằng cách chỉ tìm kiếm khu vực mà chúng ta cảm thấy chúng ta đã có ơn để phục vụ Thiên Chúa. Đó không phải là cách làm việc của những người có ân tứ thuộc linh. Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta vâng lời phục vụ Ngài trong tất cả mọi việc. Ngài sẽ trang bị cho chúng ta bất cứ nhiều ân tứ hay một ân tứ chúng ta cần thực hiện nhiệm vụ mà Ngài đã kêu gọi chúng ta.

Xác định những ân tứ thuộc linh chúng ta có thể được thực hiện theo nhiều cách khác nhau. Những trắc nghiệm ân tứ thuộc linh hay những bản kiểm kê trong khi không thể hoàn toàn dựa theo, có thể xác định giúp chúng ta hiểu nơi ân tứ thuộc linh của chúng ta có thể. Sự xác nhận từ những người khác cũng cho ánh sáng về những ân tứ thuộc linh của chúng ta. Người khác nhìn thấy chúng ta phục vụ Chúa thường có thể xác định ân tứ thuộc linh mà chúng ta có thể có như vậy hoặc không nhận ra. Cầu nguyện cũng quan trọng. Một người biết chính xác cách nào chúng ta nhận ân tứ thuộc linh được ban cho chính chúng ta- Chúa Thánh Linh. Chúng ta có thể cầu xin Đức Chúa Trời chỉ cho chúng ta làm cách nào chúng ta được ân tứ sử dụng tốt hơn các ân tứ thuộc linh của chúng ta cho vinh hiển của Ngài.

Vâng, Đức Chúa Trời kêu gọi một số giáo viên và cho họ ân tứ giảng dạy. Thiên Chúa kêu gọi một số công chức và ban phước cho họ với ân tứ cứu giúp. Tuy nhiên, biết cụ thể ân tứ thuộc linh của chúng ta không cho phép chúng ta từ chối phục vụ Chúa trong các lảnh vực ngoài ân tứ của chúng ta. Có lợi khi biết những ân tứ thuộc linh mà Đức Chúa Trời đã cho chúng ta? Tất nhiên có lợi. Có sai khi tập trung quá nhiều vào những ân tứ thuộc linh mà chúng ta bỏ lỡ cơ hội khác để phục vụ Đức Chúa Trời? Có. Nếu chúng ta đã hiến dâng đời sống để được Đức Chúa Trời sử dụng, Ngài sẽ trang bị cho chúng ta những ân tứ thuộc linh chúng ta cần.