Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Trả lời các câu hỏi Kinh Thánh

Làm thế nào chúng ta có thể nhận ra tiếng của Thiên Chúa?


Câu hỏi: Làm thế nào chúng ta có thể nhận ra tiếng của Thiên Chúa?

Trả lời:
Câu hỏi này đã được vô số người hỏi thuộc đủ mọi lứa tuổi. Sa-mu-ên đã nghe tiếng nói của Thiên Chúa nhưng đã không nhận ra nó cho đến khi ông được Hê-Li hướng dẫn. (I Sa-mu-ên 3:1-10). Ghê-đê-ôn có sự mặc khải rõ ràng từ Thiên Chúa, và ông vẫn còn nghi ngờ những gì ông đã nghe cho đến thời điểm ông xin dấu hiệu, không phải một lần nhưng ba lần. ( Quan xét 6:17-22, 36-40). Khi chúng ta chuẩn bị lắng nghe tiếng của Đức Chúa Trời dành cho, làm thế nào chúng ta có thể biết rằng Người nói là Chúa? Trước hết, chúng ta có vài điểm mà Ghê-đê-ôn và Sa-mu-ên không có. Chúng ta có Kinh Thánh trọn bộ, lời của Đức Chúa Trời linh cãm, để đọc, học tập, và suy ngẫm. "Cả Kinh thánh đều là bởi Ðức Chúa Trời soi dẫn. Có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Ðức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành." ( II Ti-mô-thê 3:16-17). Khi chúng ta có một câu hỏi về một đề tài hoặc một quyết định nào đó trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta nên xem những gì Kinh Thánh đã nói về nó. Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ dẫn chúng ta hoặc chỉ bảo với chúng ta ngược với những gì Ngài đã dạy hoặc hứa ban trong Lời của Ngài (Tít 1:2).

Thứ hai, để nghe giọng nói của Thiên Chúa, chúng ta phải nhận ra giọng ấy. Chúa Giê Su nói "Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta" (Giăng 10:27). Những ai nghe tiếng nói của Thiên Chúa là những người thuộc về Ngài, những người đã được cứu bởi ân điển của Ngài qua đức tin trong Chúa cứu thế Giê Su. Đây là những con chiên nghe và nhận ra giọng nói của Ngài, vì họ biết Ngài là người chăn của họ và họ biết giọng nói của Ngài. Nếu chúng ta nhận ra tiếng nói của Thiên Chúa, chúng ta phải thuộc về Ngài.

Thứ ba, chúng ta nghe tiếng của Ngài khi chúng ta dành nhiều thời gian trong sự cầu nguyện, nghiên cứu Kinh Thánh, và yên tĩnh trầm tư suy nghĩ Lời của Chúa. Càng dành nhiều thời gian mật thiết với Thiên Chúa và Lời của Ngài, càng dễ dàng nhận ra hơn giọng nói của Ngài và sự dẫn dắt của Ngài trong cuộc sống của chúng ta. Những nhân viên ngân hàng được đào tạo để nhận biết tiền giả bằng cách nghiên cứu tiền thật cách chặt chẽ nhằm giúp dễ dàng để tìm ra một vết nhỏ của tiền giả. Chúng ta nên quen thuộc với Lời Chúa để khi Đức Chúa Trời nói chuyện với chúng ta hoặc dẫn dắt chúng ta, nó rõ ràng rằng đó là Đức Chúa Trời. Thiên Chúa nói với chúng ta để chúng ta có thể hiểu được lẽ thật. Trong lúc Thiên Chúa có thể nói bằng giọng nói với loài người, Ngài nói chủ yếu qua Lời Kinh Thánh, và đôi khi qua Đức Thánh Linh đến với lương tâm chúng ta thông qua những hoàn cảnh và thông qua những người khác. Bằng cách áp dụng những gì chúng ta nghe lẽ thật của Kinh Thánh, chúng ta có thể học để nhận ra tiếng nói của Ngài.