Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Trả lời các câu hỏi Kinh Thánh

Kinh Thánh dạy gì về Đức Chúa Trời Ba ngôi?


Câu hỏi: Kinh Thánh dạy gì về Đức Chúa Trời Ba ngôi?

Trả lời:
Điều khó nhất về khái niệm của Cơ Đốc nhân về Đức Chúa Trời Ba ngôi là không có cách giải thích tương xứng. Đức Chúa Trời Ba ngôi là một khái niệm mà không thể dành cho bất kỳ một con người để hiểu biết đầy đủ để giải thích riêng lẻ. Đức Chúa Trời là một thân vị vỉ đại hơn chúng ta. Do đó chúng ta không nên đòi hỏi có thể hiểu biết đầy đủ về Ngài. Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Cha là Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giê Xu là Đức Chúa Trời, Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cũng dạy rằng cả Ba là một Đức Chúa Trời. Dầu cho chúng ta có thể hiểu một số sự kiện về mối liên hệ khác nhau trong thân vị Đức Chúa Trời Ba ngôi với từng thân vị một. Cuối cùng thì cũng không thể dùng trí óc loài người hiểu nổi. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là không thực hay không có căn bản trong những lời dạy của Kinh thánh.

Khi học Kinh Thánh hãy giữ trong trí mình rằng từ “Đức Chúa Trời Ba ngôi” không sử dụng trong Kinh Thánh. Đây là một thuật ngữ mà được sử dụng để cố gắng diễn tả Đức Chúa Trời Ba ngôi hiệp một. Sự thật rằng cả ba thân vị đều cùng tồn tại, cùng vĩnh cữu đã cho thấy Đức Chúa Trời. Xin hiểu cho đây không phải là cách chỉ về ba Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Ba ngôi là một được nhận biết bởi Ba thân vị. Điều này không có gì là sai khi dùng thuật ngữ “Đức Chúa Trời Ba ngôi” cho dù từ ngữ này không tìm thấy trong Kinh Thánh. Từ ngữ “Đức Chúa Trời Ba ngôi” ngắn hơn khi phải nói “ Cả Ba cùng tồn tại, cả ba cùng vĩnh cửu cho thấy một Đức Chúa Trời”. Nếu sự trình bày này đối với bạn còn khó hiểu, hãy xem điều này: từ ngữ “ông nội” cũng không sử dụng trong Kinh Thánh. Tuy nhiên trong Kinh Thánh chúng ta biết có nhiều “ông nội”. Áp-ra-ham là ông nội của Gia Cốp. Vì thế đừng trì hoãn trong thuật ngữ “Đức Chúa Trời Ba ngôi”. Điều quan trọng thực sự là ý niệm về Đức Chúa Trời Ba ngôi được trình bày hiện hữu trong Kinh Thánh. Bằng những đường lối diễn dịch các câu Kinh Thánh đưa ra những sự thảo luận về Đức Chúa Trời Ba ngôi.

1. Có một Đức Chúa Trời: Phục truyền luật lệ ký 6:4; 1 Cô-rinh-tô 8:4; Ga-la-ti 3:20; I Ti-mô-thê 2:5.

2. Đức Chúa Trời Ba ngôi gồm có ba thân vị. Sáng thế ký 1:1; 1:26; 3:22; 11:7; Ê-sai 6:8; 48:16; 61:1; Ma-thi-ơ 3:16-17; Ma-thi-ơ 28:19; II Cô-rinh-tô 13:14. Về kiến thức chữ Hê-bơ-rơ của một vài câu Kinh Thánh giúp đỡ hữu ích: Trong Sáng thế ký 1:1 danh từ Ê-Lô-Him số nhiều được sử dụng. Trong Sáng thế ký 1:26; 3:22; 11:7 và Ê-sai 6:8, đại danh từ số nhiều “Chúng ta” được sử dụng. Không cần phải hỏi từ vựng “Ê-Lô-Him” và “Chúng ta” được xem như là nhiều hơn hai. Trong anh văn chỉ có hai hình thức số ít và số nhiều. Trong ngôn ngữ Hê-bơ-rơ có ba hình thức số ít cặp đôi và số nhiều. Cặp đôi chỉ dùng cho hai. Trong tiếng Hê-bơ-rơ cặp đôi là hình thức dùng để chỉ so sánh từng đôi như là cặp mắt, đôi tay và hai lỗ tai. Từ Ê-Lô-Him và đại danh từ “Chúng ta” là hình thức số nhiều chỉ định nhiều hơn hai – và được xem như là ba hoặc nhiều hơn (Cha, Con, Thánh Linh).

Trong Ê-Sai 48:16 và 61:1 Đức Chúa Con nói trong lúc chuyển đến Đức Chúa Cha và Đức Thánh Linh. So sánh Ê-sai 61:1 với Lu-ca 4:14-19 để thấy Đức Chúa Con đang nói. Ma-thi-ơ 3:16-17 diễn tả sự kiện phép Báp têm của Chúa Giê Xu. Thấy rõ Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời giáng xuống Đức Chúa Con trong lúc Đức Chúa Cha công bố sự hài lòng về Đức Chúa Con. Ma-thi-ơ 28:19 và II Cô-rinh-tô 13:14 là thí dụ về Ba thân vị phân biệt trong Ba ngôi Đức Chúa Trời.

3. Các thân vị trong Ba ngôi Đức Chúa Trời được phân biệt từng vị một trong nhiều chỗ trong Kinh Thánh. Trong Cựu Ước từ “CHÚA” phân biệt với từ “Chúa” bình thường (Sáng thế ký 19:24; Ô-sê 1:4) Cứu Chúa là Đức Chúa Con (Thi Thiên 2:7, 12; Châm ngôn 30:2-4) Đức Thánh Linh được phân biệt với “CHÚA” (Dân số ký 27:18) và Đức Chúa Trời (Thi Thiên 51:10-12) Đức Chúa Con được phân biệt với Đức Chúa Cha (Thi Thiên 45:6-7; Hê-bơ-rơ 1:8-9) Trong Tân Ước Giăng 14:16-17 Chúa Giê Xu nói với Đức Chúa Cha về việc xin sai Đấng giúp đỡ là Đức Thánh Linh. Điều này cho thấy Chúa Giê Xu không xem chính Ngài là Đức Chúa Cha hay là Chúa Thánh Linh. Cũng xem xét tất cả các lần khác trong Phúc Âm Chúa Giê Xu nói với Đức Chúa Cha. Có phải Ngài tự nói với chính mình không? Không. Ngài nói với một thân vị khác trong Ba ngôi – Đức Chúa Cha.

4. Mỗi thân vị trong Ba ngôi là Đức Chúa Trời: Đức Chúa Cha là Đức Chúa Trời ( Giăng 6:27; Rô Ma 1:7; I Phi-e-rơ 1:2.) Đức Chúa Con là Đức Chúa Trời ( Giăng 1:1, 14; Rô-ma 9:5; Cô-lô-se 2:9; Hê-bơ-rơ 1:8; I Giăng 5:20.) Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời ( Giăng 1:1, 14; Rô Ma 9:5; Cô-lô-se 2:9; Hê-bơ-rơ 1:8; I Giăng 5:20.) Đấng thường trú trong đời sống là Đức Thánh Linh Rô Ma 8:9; Giăng 14:16-17; Công vụ 2:1-4).

5. Sự lệ thuộc trong Ba ngôi Đức Chúa Trời: Kinh Thánh cho thấy Đức Thánh Linh lệ thuộc với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, Đức Chúa Con lệ thuộc với Đức Chúa Cha, đây là mối liên hệ nội tại và không làm mất đi thần tánh của bất kỳ thân vị nào trong Ba ngôi. Đây là đơn giản lỉnh vực tâm trí hữu hạn của chúng ta trong khi hiểu biết về Đức Chúa Trời vô hạn. Quan tâm về Đức Chúa Con xin xem Lu-ca 22:42; Giăng 5:36; Giăng 20:21; I Giăng 4:14. Quan tâm về Đức Thánh Linh xin xem Giăng 14:16; 14:26; 15:26; 16:7 và đặc biệc Giăng 16:13-14.

6. Công tác của từng thân vị trong Ba ngôi: Đức Chúa Cha là nguồn tối thượng hay là căn nguyên của 1) Vũ trụ (I Cô-rinh-tô 8:6; Khải Huyền 4:11) 2) Khải thị thần tính ( Khải Huyền 1:1) 3) Cứu rỗi (Giăng 3:16-17) 4) Những công việc con người của Chúa Giê Xu (Giăng 5:17 và 14:10) Đức Chúa Cha khởi đầu tất cả các công việc này.

Đức Chúa Con là thân vị thông qua Đức Chúa Cha làm các công việc như sau: 1) Sáng tạo và bảo tồn vũ trụ (I Cô-rinh-tô 8:6; Giăng 1:3; Cô-lô-se 1:16-17) 2) Khải thị thần tính ( Giăng 1:1; Ma-thi-ơ 11:27; Giăng 16:12-15; Khải Huyền 1:1) và 3) Cứu rỗi ( II Cô-rinh-tô 5:19; Ma-thi-ơ 1:21; Giăng 4:42) Đức Chúa Cha làm tất cả các công việc này xuyên qua Đức Chúa Con, với chức năng như là tác nhân của Ngài.

Đức Thánh Linh là phương tiện mà Đức Chúa Cha thực hiện các công tác như sau: 1) Sáng tạo và bảo tồn vũ trụ ( Sáng thế ký 1:2; Gióp 26:13; Thi Thiên 104:30) 2) Khải thị thần tính ( Giăng 16:12-15; Ê-phê-sô 3:5; II Phi-e-rơ 1:21) 3) Cứu rỗi (Giăng 3:6; Tít 3:5; I Phi-e-rơ 1:2) 4) Các công tác của Chúa Giê Xu ( Ê-sai 61:1; Công vụ 10:38). Bởi vậy Đức Chúa Cha làm tất cả các công việc này bởi quyền năng Đức Thánh Linh.

Không có minh họa phổ biến nào diễn tả hoàn toàn chính xác về Ba ngôi: quả trứng (hay trái táo) không đủ trong đó những thành phần vỏ, lòng trắng, lòng đỏ không phải là quả trứng. Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Thánh Linh không phải là các phần của Đức Chúa Trời nhưng mỗi thân vị là Đức Chúa Trời. Nước được dùng để minh họa tốt hơn nhưng vẫn chưa đủ diễn tả thỏa đáng về Ba ngôi. Nước có các hình thức chất lỏng, hơi và chất rắn. Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Thánh Linh không phải là hình thức của Đức Chúa Trời nhưng mỗi thân vị là Đức Chúa Trời. Như thế những minh họa cho chúng ta một bức tranh về Ba ngôi nhưng bức tranh không hoàn toàn chính xác. Đức Chúa Trời vô hạn không thể diễn tả đầy đủ bằng sự giải thích hữu hạn. Thay vì tập trung vào Ba ngôi chúng ta cố gắng tập trung vào sự vĩ đại của Đức Chúa Trời và lý tánh vô hạn cao cả của Ngài. “ Ôi! sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Ðức Chúa Trời! Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường nẻo của Ngài nào ai hiểu được! Vì, ai biết ý tưởng Chúa, ai là kẻ bàn luận của Ngài? Rô Ma 11:33-34.