Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Trả lời các câu hỏi Kinh Thánh

Hội Thánh hoan hỉ là gì?


Câu hỏi: Hội Thánh hoan hỉ là gì?

Trả lời:
Từ "hoan hỉ" không diễn ra trong Kinh Thánh. Khái niệm hoan hỉ, mặc dù, rõ ràng là dạy trong Kinh Thánh. Hội Thánh hoan hỉ là sự kiện mà Đức Chúa Trời đem tất cả các tín hữu rời khỏi đất để mở đường cho sự phán xét công bình của Ngài đổ ra trên trái đất trong thời kỳ hoạn nạn. Sự hoan hỉ này được mô tả chủ yếu trong I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18 và I Cô-rinh-tô 15:50-54. Đức Chúa Trời sẽ hồi sinh tất cả các tín hữu đã qua đời, ban cho họ những thân thể vinh hiển và đưa họ rời khỏi đất, cùng với các tín hữu là những người vẫn còn sống và vào thời điểm đó cũng được những thân thể vinh hiển. "Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Ðức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Ðấng Christ, sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn."(I Tê-sa-lô-ni-ca 4:16-17).

Sự hoan hỉ tự nhiên xảy ra ngay lập tức, và chúng ta sẽ nhận được thân thể vinh quang tại thời điểm đó. "Nầy là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em: Chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa, trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót; vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa."(I Cô-rinh-tô 15:51-52). Hoan hỉ là sự kiện vinh quang tất cả chúng ta chẳng bao lâu sẽ được. Chúng ta cuối cùng sẽ được tự do khỏi tội lỗi. Chúng ta sẽ được ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời mãi mãi. Có quá nhiều tranh luận về ý nghĩa và phạm vi của sự hoan hỉ. Đây không phải là ý định của Thiên Chúa. Thay vào đó, trong mối liên quan đến sự hoan hỉ, Đức Chúa Trời muốn chúng ta "khuyến khích nhau với những từ này" (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:18).