Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Trả lời các câu hỏi Kinh Thánh

Hoạn nạn là gì? Làm thế nào chúng ta biết được hoạn nạn sẽ cuối bảy năm?


Câu hỏi: Hoạn nạn là gì? Làm thế nào chúng ta biết được hoạn nạn sẽ cuối bảy năm?

Trả lời:
Hoạn nạn là một tương lai bảy năm khoảng thời gian khi Thiên Chúa kết thúc sự khuyên dạy của Ngài đối với dân Israel và hoàn tất sự phán xét của Ngài đối với thế giới vô tín. Hội Thánh tạo nên từ tất cả những người có niềm tin cá nhân vào công việc của Chúa Giê Su cứu họ khỏi bị hình phạt tội lỗi, họ sẽ không có mặt trong hoạn nạn. Hội Thánh sẽ được chuyển khỏi trái đất trong một sự kiện được gọi là hoan hỉ (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18; I Cô-rinh-tô 15:51-53). Hội Thánh được cứu khỏi cơn giận đang đến (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:9). Trong suốt Kinh Thánh, hoạn nạn được gọi bằng những tên khác như Ngày của Chúa (Ê sai 2:12; 13:6-9; Giô-ên 1:15; 2:1-31; 3:14; I Tê-sa-lô-ni-ca 5:2 ); Khốn khổ hoặc hoạn nạn (Phục truyền 4:30; Sô-phô-ni 1:1); đại nạn, trong đó đề cập đến một nửa sau trong giai đoạn bảy năm dữ dội hơn (Ma-thi-ơ 24:21); thời khốn khổ hoặc ngày đau khổ (Đa-ni-ên 12 : 1; Sô-phô-ni 1:15); kỳ tai hoạ của nhà Gia cốp (Giê-rê-mi 30:7).

Hiểu sách Đa-ni-ên 9:24-27 là cần thiết để biết được mục đích và thời gian của hoạn nạn. Đoạn này nói về 70 tuần lễ đã được tuyên bố chống lại "dân tộc của Đa-ni-ên". Dân của Đa-ni-ên là người Do Thái, nuớc Israel, và Đa-ni-ên 9:24 Nói đến thời điểm mà Đức Chúa Trời ban cho "Chấm dứt sự vi phạm, đặt giờ cuối cho tội lỗi, chuộc tội cho kẻ dữ, mang lại sự công bình mãi mãi, đóng ấn lên khải tượng và lời tiên tri và xức dầu thánh tuyệt đối" Đức Chúa Trời tuyên bố rằng "Bảy mươi lần bảy" sẽ hoàn thành tất cả những điều này. Điều này là 70 lần 7 của năm, hoặc 490 năm. (Một số bản dịch cho rằng 70 tuần lễ của năm) một phần khác của đoạn này đã xác nhận trong sách Đa-ni-ên. Câu 25 và câu 26 Đa-ni-ên nói rằng Đấng Mê-si sẽ bị loại bỏ sau "bảy lần bảy và sáu mươi hai lần bảy" (tổng cộng 69 lần bảy), sau nghị định tái xây dựng Jerusalem. Trong những từ khác 69 lần bảy của năm (483 năm) sau khi nghị định xây dựng lại Jerusalem, Đấng Mê-si bị loại trừ. Những sử gia Kinh Thánh xác nhận kể từ nghị định tái xây dựng Jerusalem đến thời gian Chúa Giêsu chịu đóng đinh là 483 năm. Hầu hết các học giả Cơ Đốc giáo, bất chấp tới quan điểm về thuyết mạt thế của họ (những điều tương lai và những sự kiện tương lai), có dựa trên sự hiểu biết về 70 lần 7 của Đa-ni-ên.

Với 483 năm đã trôi qua từ nghị định tái xây dựng Jerusalem đến Đấng Mê-si, điều này còn để lại một khoảng thời gian bảy năm ứng nghiệm trong thuật ngữ của Đa-ni-ên 9:24: "Chấm dứt sự vi phạm, đặt giờ cuối cho tội lỗi, chuộc tội cho kẻ dữ, mang lại sự công bình mãi mãi, đóng ấn lên khải tượng và lời tiên tri và xức dầu thánh tuyệt đối " thời gian bảy năm cuối cùng được gọi là thời kỳ hoạn nạn-đó là thời gian khi Đức Chúa Trời hoàn tất việc phán xét dân Israel về tội lỗi của họ.

Đa-ni-ên 9:27 cho một vài điểm nổi bật trong giai đoạn bảy năm hoạn nạn: "Người sẽ lập giao ước vững bền với nhiều người trong một tuần lễ, và đến giữa tuần ấy, người sẽ khiến của lễ và của lễ chay dứt đi. Kẻ hủy phá sẽ đến bởi cách gớm ghiếc, và sẽ có sự giận dữ đổ trên nơi bị hoang vu, cho đến kỳ sau rốt, là kỳ đã định" Người được nói đến trong câu này là người mà Chúa Giê Su gọi là “Kẻ kinh khiếp gây nên sự tàn phá". ( Ma-thi-ơ 24:15) và được gọi là "Con thú" trong Khải Huyền 13. Đa-ni-ên 9:27 nói rằng con thú sẽ lập một giao ước bảy năm, nhưng ở giữa “tuần” này (3 năm rưỡi hoạn nạn), nó sẽ phá giao ước, chấm dứt việc dâng tế lễ. Khải Huyền 13 giải thích rằng con thú sẽ đặt một hình ảnh của mình tại đền thờ này và yêu cầu cả thế giới thờ nó. Khải Huyền 13:5 nói rằng điều này sẽ diễn ra trong 42 tháng, tức 3 năm rưỡi. Kể từ khi Đa-ni-ên 9:27 nói rằng điều này sẽ xảy ra vào giữa tuần và Khải Huyền 13:5 nói rằng con thú sẽ làm điều này trong một khoảng thời gian 42 tháng, dễ dàng thấy rằng tổng chiều dài thời gian là 84 tháng hoặc bảy năm. Cũng xem Đa-ni-ên 7:25 nơi mà “một kỳ thời gian, những kỳ và phân nửa thời gian" (kỳ thời gian = 1 năm; những kỳ thời gian = 2 năm; nửa thời gian = nửa năm; tổng số là ba năm rưởi) cũng đề cập đến "đại nạn" ở nửa sau của bảy năm hoạn nạn thời kỳ khi con thú sẽ được quyền lực.

Tham khảo thêm về hoạn nạn, xem Khải Huyền 11:2-3, nói đến 1.260 ngày và 42 tháng, và Đa-ni-ên 12:11-12, nói đến 1.290 ngày và 1.335 ngày. Những ngày này có một tham chiếu đến thời kỳ giữa hoạn nạn. Những ngày thêm trong Đa-ni-ên đoạn 12 bao gồm thời gian cuối cùng của sự phán xét các quốc gia (Ma-thi-ơ 25:31-46) và thời gian thiết lập vương quốc ngàn năm của Chúa cứu thế (Khải Huyền 20:4-6).