Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Trả lời các câu hỏi Kinh Thánh

Có phải Kinh Thánh liên quan cho ngày nay?


Câu hỏi: Có phải Kinh Thánh liên quan cho ngày nay?

Trả lời:
Hê-bơ-rơ 4:12 nói: "Vì lời của Ðức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng." Trong lúc Kinh Thánh đã hoàn tất khoảng 1.900 năm trước, sự chuẩn xác và sự liên quan của nó cho ngày nay vẫn không thay đổi. Kinh Thánh là nguồn đối tượng duy nhất của tất cả các sự khải thị của Thiên Chúa ban cho chúng ta về chính Ngài và kế hoạch của Ngài cho nhân loại.

Kinh Thánh chứa rất nhiều thông tin về thế giới tự nhiên đã được xác nhận bởi các quan sát và nghiên cứu khoa học. Một số các đoạn này bao gồm Lê vi ký 17:11; Truyền đạo 1:6-7; Gióp 36:27-29, Thi Thiên 102:25-27 và Cô-lô-se 1:16-17. Nhờ câu chuyện của Kinh Thánh về kế hoạch cứu rỗi của Thiên Chúa cho nhân loại mở ra, nhiều nhân vật khác nhau được miêu tả sinh động. Trong những miêu tả này, Kinh Thánh cung cấp rất nhiều thông tin về hành vi và các xu hướng của con người. Từng ngày kinh nghiệm riêng mỗi người chỉ cho chúng ta thấy rằng thông tin này là chính xác hơn và mô tả cách sống của con người nhiều hơn bất kỳ sách giáo khoa tâm lý học. Rất nhiều sự kiện lịch sử được ghi lại trong Kinh Thánh đã được xác nhận bởi những nguồn ngoài Kinh Thánh. Nghiên cứu lịch sử thường cho thấy rất nhiều mối liên hệ giữa các địa điểm trong Kinh Thánh và những địa điểm bên ngoài Kinh Thánh có các sự kiện giống nhau.

Tuy nhiên, Kinh Thánh không phải là một sách lịch sử, một bản văn tâm lý học, hay một tạp chí khoa học. Kinh Thánh là sự giải thích của Thiên Chúa cho chúng ta biết Ngài là ai cùng những ước muốn và kế hoạch của Ngài cho nhân loại. Thành phần quan trọng nhất của sự khải thị này là câu chuyện của chúng ta bị tội lỗi làm cách xa với Đức Chúa Trời và sự cung ứng của Đức Chúa Trời để phục hồi mối thông công qua sự hi sinh của Con Ngài là Chúa Giê Su Christ trên thập tự giá. Nhu cầu được cứu chuộc của chúng ta không thay đổi, cũng như mong muốn của Đức Chúa Trời cho chúng ta hoà thuận lại với chính Ngài.

Kinh Thánh chứa rất nhiều thông tin chính xác và có liên quan. Thông điệp quan trọng nhất của Kinh Thánh là sự cứu rỗi áp dụng phổ quát và liên tục cho nhân loại. Lời của Thượng Đế sẽ không bao giờ lỗi thời, không dùng đến, hay cải sửa khác được. Văn hóa thay đổi, luật pháp thay đổi, các thế hệ đến và đi, nhưng Lời của Đức Chúa Trời liên quan đến ngày nay như khi nó được viết ra lần đầu. Không nhất thiết tất cả Kinh Thánh áp dụng rõ ràng cho chúng ta ngày nay, nhưng tất cả Kinh Thánh chứa sự thật mà chúng ta có thể và nên áp dụng cho cuộc sống của chúng ta ngày nay.