Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Trả lời các câu hỏi Kinh Thánh

Có phải Chúa Giê Xu là Đức Chúa Trời?


Câu hỏi: Có phải Chúa Giê Xu là Đức Chúa Trời?

Trả lời:
Không có một lời ghi chép chính xác nào trong Kinh Thánh Chúa Giê Xu nói “Ta là Đức Chúa Trời”. Tuy nhiên điều này không có nghĩa Chúa Giê Xu không tuyên bố Ngài là Đức Chúa Trời. Hãy xem một thí dụ về lời Chúa Giê Xu trong Giăng 10:30 “Ta với Cha là một”. Thoạt đầu tiên dường như Chúa Giê Xu không xưng Ngài là Đức Chúa Trời. Tuy nhiên nhìn theo phản ứng của người Do Thái theo cách nói của họ: “Ấy chẳng phải vì một việc lành mà chúng ta ném đá ngươi, nhưng vì tội lộng ngôn: Ngươi là người mà tự xưng là Đức Chúa Trời” (Giăng 10:33) Những người Do Thái không hiểu câu nói Chúa Giê Xu tự xưng là Đức Chúa Trời, những câu tiếp theo Chúa Giê Xu không bao giờ đính chính với người Do Thái bằng cách nói: “Ta không tuyên bố Ta là Đức Chúa Trời” điều này cho thấy Chúa Giê Xu thật đã nói Ngài là Đức Chúa Trời bởi lời tuyên bố “Ta với Cha là một”. Giăng 10:30. Một thí dụ khác trong Giăng 8:58 “Đức Chúa Giê Xu đáp rằng: Quả thật, quả thật Ta nói cùng các ngươi, trước khi chưa có Áp-ra-ham đã có Ta.” Một lần nữa phản ứng của người Do Thái là đòi ném đá Chúa Giê Xu (Giăng 8:59) Tại sao người Do Thái muốn ném đá Chúa Giê Xu nếu Ngài không nói những điều mà họ cho là phỉ báng, cụ thể là lời tuyên bố Đức Chúa Trời?

Giăng 1:1 nói rằng “Ngôi lời là Đức Chúa Trời” Giăng 1:14 nói “Ngôi lời đã trở nên xác thịt.” Điều này chỉ rõ Chúa Giê Xu là Đức Chúa Trời trong hình người. Công vụ 20:28 nói với chúng ta “…chăn Hội Thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài mua bằng huyết.” Ai đã mua Hội Thánh bằng chính huyết mình? Chúa Giê Xu Christ. Công vụ 20:28 tuyên bố Đức Chúa Trời mua Hội Thánh bằng chính huyết mình. Do đó Chúa Giê Xu là Đức Chúa Trời.

Thô Ma, một môn đồ tuyên bố liên quan đến Chúa Giê Xu: “Lạy Chúa và Đức Chúa Trời tôi” (Giăng 20:28) Chúa Giê Xu không sửa lại ông. Tít 2:13 khuyến khích chúng ta trông đợi sự tái lâm của Đức Chúa Trời và Cứu Chúa chúng ta – Chúa Giê Xu Christ. (Cũng xem II Phi-e-rơ 1:1) Hê-bơ-rơ 1:8 Đức Chúa Cha tuyên bố về Đức Chúa Giê Xu “Nhưng nói về Con thì lại phán rằng: Hỡi Đức Chúa Trời, ngôi Chúa còn mãi đời nọ qua đời kia. Quyền bính của nước Chúa là quyền bính ngay thẳng.”

Trong sách Khải Thị một thiên sứ đã chỉ dẫn cho sứ đồ Giăng sự thờ phượng Đức Chúa Trời duy nhất (Khải thị 19:10) Một vài lần trong Kinh Thánh Chúa Giê Xu đã chấp nhận sự thờ phượng (Ma-thi-ơ 2:11; 14:33; 28:9,17; Lu-ca 24:52; Giăng 9:38) Ngài không bao giờ quở trách người thờ phượng Ngài. Nếu Chúa Giê Xu không phải là Đức Chúa Trời Ngài đã bảo với mọi người đừng thờ phượng Ngài như thiên sứ trong sách Khải thị đã làm. Có nhiều câu và những đoạn Kinh Thánh khác thuyết phục về thần tánh của Chúa Giê Xu.

Lý do quan trọng nhất về Chúa Giê Xu là Đức Chúa Trời là nếu Ngài không phải là Đức Chúa Trời sự chết của Ngài không đủ để trả sự hình phạt tội lỗi của toàn thể thế giới. (I Giăng 2:2) Chỉ Đức Chúa Trời mới có thể trả được tội hằng hà sa số. Chỉ có Đức Chúa Trời mới cất đi tội lỗi của thế gian. (II Cô-rinh-tô 5:21) Sự chết và sự sống lại – chứng minh về chiến thắng của Ngài trên tội lỗi và sự chết.