Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Trả lời các câu hỏi Kinh Thánh

Có phải an ninh đời đời là "giấy phép" cho tội lỗi?


Câu hỏi: Có phải an ninh đời đời là "giấy phép" cho tội lỗi?

Trả lời:
Đối tượng thường xuyên nhất về giáo lý an ninh đời đời là nó giả dụ cho phép những người sống bất kỳ cách nào theo cách họ muốn vẫn được cứu. Trong khi điều này lý thuyết có vẻ là "kỹ thuật" đúng, nhưng trong thực tế nó không phải như vậy. Một người đã thật sự được cứu bởi Chúa Giê Su Christ sẽ không có đặc trưng sống một cuộc đời liên tục cố ý phạm tội. Chúng ta phải cố gắng phân biệt giữa một tín hữu nên sống thế nào và những gì người ấy phải làm cho phù hợp với sự cứu rỗi.

Kinh Thánh nói rất rõ ràng sự cứu rỗi là ân sủng duy nhất, chỉ qua đức tin trong một Chúa Giê Su Christ duy nhất (Giăng 3:16; Ê-phê-sô 2:8-9; Giăng 14:6). Thời điểm một người thật sự tin vào Chúa Giê Su Christ, người ấy được cứu và an toàn trong sự cứu rỗi đó. Sự cứu rỗi không phải là tăng thêm bởi đức tin, rồi sau này phải được nuôi dưỡng bởi những việc làm. Sứ đồ Phao Lô nói đến vấn đề này trong Ga-la-ti 3:3 khi ông hỏi: "Bạn có phải ngu dại không? Sau khi bắt đầu nhờ Thánh Linh, bây giờ bạn cố gắng để đạt được mục tiêu bằng những nỗ lực của con người sao?". Nếu chúng ta được cứu bởi đức tin, sự cứu rỗi của chúng ta cũng được duy trì và bảo đảm bằng đức tin. Chúng ta không thể tự tìm kiếm sự cứu rỗi. Vì vậy, chúng ta không có thể tìm được việc nuôi dưỡng sự cứu rỗi của chúng ta. Thiên Chúa là Đấng nuôi dưỡng sự cứu rỗi của chúng ta (Giu Đe 24). Bàn tay của Thiên Chúa nắm giữ chúng ta vững chắc trong lòng tay của Ngài (Giăng 10:28-29). Không có gì có thể tách rời chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa (Rô ma 8:38-39).

Bất kỳ niềm tin chúng ta phải duy trì sự cứu rỗi của chính mình bằng các việc làm và nỗ lực của chính chúng ta là từ chối sự an ninh đời đời, trong bản chất của nó. Điều này hoàn toàn trái ngược với sự cứu rỗi bởi ân điển. Chúng ta được cứu vì những công lao của Đấng Christ, không phải tự chúng ta (Rô ma 4:3-8). Tuyên bố rằng chúng ta phải vâng phục Lời Chúa hoặc sống một cuộc sống tin kính để nuôi dưỡng sự cứu rỗi của chúng ta là nói rằng sự chết của Chúa Giê Su không đủ để trả thay hình phạt cho tội lỗi của chúng ta. Chúa Giêsu chết là hoàn toàn đủ để trả cho tất cả các tội lỗi của chúng ta trong quá khứ, hiện tại và tương lai, trước sự cứu rỗi và sau sự cứu rỗi (Rô ma 5:8; I Cô-rinh-tô 15:3; II Cô-rinh-tô 5:21).

Điều này có nghĩa là một tín hữu có thể sống bất kỳ cách nào người ấy muốn mà vẫn được cứu phải không? Đây là bản chất của một câu hỏi giả thuyết, bởi vì Kinh Thánh nói rõ ràng là một tín hữu thật sẽ không sống theo"Bất kỳ cách nào người ấy muốn." Tín hữu là người được dựng nên mới (II Cô-rinh-tô 5:17). Tín hữu biểu hiện bằng những trái của Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22-23), không hành động theo tánh xác thịt (Ga-la-ti 5:19-21). I Giăng 3:6-9 trình bày rõ một tín hữu thật sự sẽ không sống trong tội lỗi liên tục. Đáp lại những lời buộc tội ân điển làm gia tăng tội lỗi, sứ đồ Phao Lô tuyên bố: "Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi, hầu cho ân điển được dư dật chăng? Chẳng hề như vậy! Chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa? " (Rô ma 6:1-2).

An ninh đời đời không phải là một giấy phép để phạm tội. Đúng hơn là an ninh khi biết rằng tình yêu Thiên Chúa bảo đảm cho những ai tin vào Đấng Christ. Biết và hiểu được món quà vĩ đại của sự cứu rỗi hoàn toàn trái ngược với việc cho một giấy phép để phạm tội. Có ai biết giá Chúa Giê Su Christ đã trả thế cho chúng ta như thế nào rồi lại tiếp tục sống một cuộc sống của tội lỗi hay sao? (Rô ma 6:15-23) Có ai hiểu được tình yêu vô điều kiện và bảo đảm của Thiên Chúa dành cho những người có đức tin, lại lấy tình yêu đó ném trở lại vào mặt của Thiên Chúa sao? Giả như một người có biểu hiện an ninh đời đời đã cho người ấy một giấy phép để phạm tội, người ấy đúng là người không có kinh nghiệm cứu rỗi thật qua Chúa Giê Su Christ. "Ai ở trong Ngài thì không phạm tội; còn ai phạm tội, thì chẳng từng thấy Ngài và chẳng từng biết Ngài." (I Giăng 3:6).