Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Trả lời các câu hỏi Kinh Thánh

Cơ Đốc nhân có phải tuân theo luật pháp Cựu Ước không?


Câu hỏi: Cơ Đốc nhân có phải tuân theo luật pháp Cựu Ước không?

Trả lời:
Chìa khóa để hiểu vấn đề này là nên biết luật pháp Cựu Ước được ban cho quốc gia Y-sơ-ra-ên không cho Cơ Đốc nhân. Một số điều luật làm cho người Y-sơ-ra-ên biết làm thế nào để vâng lời và làm vui lòng Đức Chúa Trời (Thí dụ như Mười điều răn), một số điều chỉ cách làm thế nào để thờ phượng Đức Chúa Trời (Như hệ thống dâng tế lễ), một số điều chỉ đơn giản phân biệt Người Y-sơ-ra-ên khác với các quốc gia khác (luật về thực phẩm và y phục). Luật pháp Cựu Ước không áp dụng cho chúng ta ngày nay. Khi Chúa Giê Xu chết trên thập tự giá, Ngài đã đặt dấu chấm hết cho luật pháp Cựu Ước (Rô-ma 10:4; Ga-la-ti 3:23-25; Ê-phê-sô 2:15).

Tại nơi luật pháp Cựu Ước, chúng ta ở dưới luật pháp của Đấng Christ (Ga-la-ti 6:2) điều đó là: “Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra.” (Ma-thi-ơ 22:37-40). Nếu chúng ta làm hai điều này, chúng ta sẽ làm đầy đủ tất cả những gì Chúa muốn chúng ta làm, “Vì này là sự yêu mến Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng giữ điều răn Ngài. Điều răn của Ngài chẳng phải là nặng nề.” (I Giăng 5:3) Theo cách giải thích ngữ nghĩa ngay cả Mười điều răn không thích hợp với Cơ Đốc giáo. Tuy nhiên chín trong mười điều răn đã được nhắc lại trong Tân Ước (Ngoại trừ điều răn giữ ngày Sa-bát). Lẽ đương nhiên nếu chúng ta yêu Đức Chúa Trời chúng ta sẽ không thờ phượng thần nào khác hay thờ phượng những hình tượng. Nếu chúng ta yêu mến những người chung quanh chúng ta, chúng ta sẽ không giết họ, nói dối họ, phạm tội tà dâm chống lại họ, hay thèm muốn những gì thuộc về họ. Vì vậy chúng ta không ở dưới bất kỳ đòi hỏi nào của luật pháp Cựu Ước. Chúng ta yêu Đức Chúa Trời và yêu mến người lân cận chúng ta. Nếu chúng ta trung thành làm hai điều này, mọi điều khác cũng sẽ bao hàm trong đó.