Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Trả lời các câu hỏi Kinh Thánh

Chúa cứu thế Giê Su đến lần thứ hai làm gì?


Câu hỏi: Chúa cứu thế Giê Su đến lần thứ hai làm gì?

Trả lời:
Chúa cứu thế Giê Su đến lần thứ hai là niềm hy vọng của các tín hữu rằng Thiên Chúa đang kiểm soát tất cả mọi việc, và lời hứa cùng với những lời tiên tri của Đức Chúa Trời là thành tín. Trong lần đầu tiên Ngài đến, Chúa cứu thế Giê Su đã đến trái đất như một hài nhi tại một nhà trọ thành Bết-lê-hem đúng như lời tiên tri. Chúa Giê Su làm ứng nghiệm nhiều lời tiên tri về Đấng Mê-si trong thời gian giáng sinh của Ngài, cuộc sống của Ngài, sứ mạng của Ngài, sự chết và sự phục sinh của Ngài. Tuy nhiên, có một số lời tiên tri về Đấng Mê-si mà Chúa Giê Su chưa hoàn thành. Đấng cứu thế đến lần thứ hai là sự trở lại của Đấng cứu thế hoàn tất các lời tiên tri còn lại. Trong lần đến đầu tiên của Ngài, Chúa Giê Su là đầy tớ đau khổ. Lần đến thứ hai của Ngài, Chúa Giê Su sẽ là nhà vua chinh phục. Trong lần đầu tiên Ngài đến, Chúa Giê Su đến trong tình trạng khiêm tốn nhất. Lần thứ hai Ngài đến, Chúa Giê Su sẽ đến với đoàn quân của thiên đàng bên cạnh Ngài.

Các tiên tri Cựu Ước không làm rõ sự phân biệt giữa hai lần đến. Điều này có thể được thấy trong Ê-sai 7:14, 9:6-7 và Xa-cha-ri 14:4. Như là kết quả của các lời tiên tri hình như nói đến hai cá nhân, nhiều học giả Do Thái tin rằng có cả hai một Đấng Mê-si đau khổ và một Đấng Mê-si chinh phục. Những gì họ không thể hiểu được là chỉ có một Đấng Mê-si và Ngài sẽ làm trọn cả hai vai trò. Chúa Giê Su đã ứng nghiệm vai trò của người đầy tớ đau khổ (Ê-sai chương 53) trong lần đầu tiên của Ngài tới. Chúa Giê Su sẽ hoàn tất vai trò của Đấng giải cứu Israel và làm vua trong lần đến thứ hai của Ngài. Xa-cha-ri 12:10 và Khải Huyền 1:7 mô tả lần đến thứ hai, dân Israel và toàn thế giới nhìn lại thấy Chúa Giê Su bị đâm xuyên thủng khiến họ sẽ khóc than vì đã không chấp nhận Ngài là Đấng Mê-si lần đầu tiên Ngài đến.

Sau khi Chúa Giê Su thăng thiên về trời, những thiên sứ đã công bố cho các sứ đồ " Hỡi người Ga-li-lê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Giê Su nầy đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy."(Công vụ 1:11). Xa-cha-ri 14:4 xác định vị trí lần thứ hai Chúa đến là núi Ô-li-ve. Ma-thi-ơ 24:30 tuyên bố "Khi ấy, điềm Con người sẽ hiện ra ở trên trời, mọi dân tộc dưới đất sẽ đấm ngực, và thấy Con người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà xuống." Tit 2:13 mô tả lần thứ hai Chúa đến như là một" vinh quang xuất hiện. "

Chúa đến lần thứ hai được nói bằng các chi tiết lớn nhất trong Khải Huyền 19:11-16, "Bấy giờ tôi thấy trời mở ra, và có một con ngựa bạch hiện ra: Ðấng cưỡi ngựa ấy gọi là Ðấng trung tín và chân thật; Ngài lấy lẽ công bình mà xét đoán và chiến đấu. Mắt Ngài như ngọn lửa; trên đầu có nhiều mão triều thiên, lại có đề một danh, ngoài Ngài ra không ai biết được. Ngài mặc áo nhúng trong huyết, danh Ngài xưng là Lời Ðức Chúa Trời. Các đạo binh trên trời đều mặc vải gai mịn, trắng và sạch, cưỡi ngựa bạch theo Ngài. Có một lưỡi gươm bén ở miệng Ngài ra, Ngài sẽ lấy nó mà đánh các dân, và cai trị họ bằng một cây gậy sắt. Ngài giày đạp thùng rượu cơn thạnh nộ của Ðức Chúa Trời toàn năng. Trên áo tơi và trên đùi Ngài, có đề một danh là: VUA CỦA CÁC VUA VÀ CHÚA CỦA CÁC CHÚA.