Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Trả lời các câu hỏi Kinh Thánh

Cầu nguyện trong danh Chúa Giê Su có nghĩa là gì?


Câu hỏi: Cầu nguyện trong danh Chúa Giê Su có nghĩa là gì?

Trả lời:
Cầu nguyện trong danh Chúa Giê Su được dạy trong Giăng 14:13-14: " Các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho, để Cha được sáng danh nơi Con. Nếu các ngươi nhân danh ta xin điều chi, ta sẽ làm cho. " Một số áp dụng sai câu Kinh Thánh này khi nghĩ rằng nói "Trong danh Chúa Giê Su " ở phần cuối của lời cầu nguyện sẽ có kết quả Đức Chúa Trời luôn luôn chấp thuận những gì được yêu cầu. Khi xem việc nói "Trong danh Chúa Giê Su" như yếu tố chính của công thức phép thuật, điều này là hoàn toàn sai với Kinh Thánh.

Cầu nguyện trong danh Chúa Giê Su có nghĩa là cầu nguyện với chính quyền năng của Ngài và cầu xin Đức Chúa Cha hành động theo lời cầu nguyện của chúng ta, bởi vì chúng ta đến trong danh Chúa Giê Su con Ngài. Cầu nguyện trong danh Chúa Giê Su có nghĩa là điều cầu nguyện như thế giống như ý muốn của Thiên Chúa, " Nầy là điều chúng ta dạn dĩ ở trước mặt Chúa, nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta. Nếu chúng ta biết không cứ mình xin điều gì, Ngài cũng nghe chúng ta, thì chúng ta biết mình đã nhận lãnh điều mình xin Ngài"( I Giăng 5:14-15). Cầu nguyện trong danh Chúa Giê Su là cầu nguyện cho những điều sẽ tôn cao và vinh hiển cho Chúa Giê Su.

Nói "Trong danh Chúa Giê Su" ở cuối lời cầu nguyện không phải là câu niệm thần chú. Nếu những gì chúng ta xin hoặc nói trong khi cầu nguyện không phải dành cho vinh quang của Thiên Chúa và theo ý muốn của Ngài mà nói rằng "Trong danh Chúa Giê Su" trở nên vô nghĩa. Cầu nguyện chân thật trong danh Chúa Giê Su và qui sự vinh hiển cho Ngài là điều quan trọng, không nhất thiết gắn vào những từ nhất định để kết thúc một lời cầu nguyện. Nó không phải là những từ ngữ cầu nguyện mà là vấn đề cầu nguyện, mục đích đằng sau những lời cầu nguyện. Cầu nguyện cho những điều phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời sẽ là thực chất của lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê Su.