Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Trả lời các câu hỏi Kinh Thánh

Bốn định luật thuộc linh là gì?


Câu hỏi: Bốn định luật thuộc linh là gì?

Trả lời:
Bốn định luật thuộc linh là cách chia sẻ Tin Lành Cứu rỗi qua niềm tin vào Chúa Giê Xu Christ. Đây là cách đơn giản ghi lại những thông tin quan trọng trong Phúc Âm thành bốn điểm.

Định luật thứ nhất của bốn định luật thuộc linh: Thượng Đế yêu bạn và có kế hoạch kỳ diệu cho cuộc đời bạn. Giăng 3:16 nói với chúng ta: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” Giăng 10:10 cho chúng ta biết lý do Chúa Giê Xu đã đến thế gian: “…Ta đã đến để mọi người được sự sống và sống cách phong phú.” Điều gì đã khóa tình yêu của Thượng Đế dành cho chúng ta? Điều gì đang ngăn cản không cho bạn có một đời sống phong phú?

Định luật thứ hai của bốn định luật thuộc linh: Con người vì tội lỗi làm cho hư hoại do đó đã xa cách với Thượng Đế. Hậu quả là chúng ta không biết một chương trình kỳ diệu của Thượng Đế dành cho đời sống chúng ta. Rô Ma 3:23 đã xác nhận điều này: “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.” Rô Ma 6:23 cho biết kết quả của tội lỗi: “Tiền công của tội lỗi là sự chết.” Thượng Đế tạo nên chúng ta để có mối tương quan bạn hữu với Ngài. Tuy nhiên con người đã mang tội vào trong thế giới do đó làm cho con người xa cách Thượng Đế. Chúng ta đã hủy phá mối liên lạc với Thượng Đế mà Ngài đã dự định cho chúng ta. Giải quyết bằng cách gì?

Định luật thứ ba của bốn định luật thuộc linh: Chúa Giê Xu Christ là giải pháp duy nhất của Thượng Đế cho tội lỗi chúng ta. Qua Đức Chúa Giê Xu Christ chúng ta được sự tha thứ tội lỗi của mình và được phục hồi quyền giao thông với Thượng Đế. Rô Ma 5:8 nói với chúng ta: “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.” I Cô-rinh-tô 15:3-4 thông báo cho chúng ta về những gì chúng ta cần biết và tin để được cứu: “…Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh.” Chính Chúa Giê Xu là Đấng tuyên bố rằng Ngài là đường lối duy nhất của sự cứu rỗi. Giăng 14:6 nói: “Ta là đường đi, chân lý và sự sống, chẳng bởi ta không ai được đến cùng Cha.”. Làm thế nào tôi có thể nhận được món quà kỳ diệu này của sự cứu rỗi?

Định luật thứ tư của bốn định luật thuộc linh: Chúng ta phải đặt đức tin chúng ta vào Giê Xu Christ như là Cứu Chúa để nhận món quà của sự cứu rỗi và biết kế hoạch kỳ diệu của Thượng Đế dành cho đời sống chúng ta. Giăng 1:12 diễn tả điều này cho chúng ta: “Những ai tiếp nhận Ngài, nghĩa là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho quyền trở nên con Thượng Đế.” Công vụ 16:31 nói rất rõ ràng: “Hãy tin Chúa Giê Xu, anh sẽ được cứu.” Chúng ta được cứu nhờ chỉ có một ân điển, qua đức tin duy nhất, trong Chúa Giê Xu Christ độc nhất. (Ê-phê-sô 2:8-9)

Nếu bạn muốn tin nhận Chúa Giê Xu làm Cứu Chúa, bạn hãy nói với Thượng Đế những lời như sau: “Lạy Chúa, con biết con có tội chống nghịch Ngài nên đáng bị hình phạt, nhưng Chúa Giê Xu đã gánh lấy hình phạt thay cho con nhờ đó trong đức tin vào Chúa Giê Xu con được tha thứ. Con xin từ bỏ tội lỗi của con và đặt niềm tin vào sự cứu rỗi của Chúa. Cảm tạ ơn Chúa vì ân điển kỳ diệu và sự tha thứ của Ngài. A-men! (Nói những lời này hay những lời cầu nguyện khác, không giải cứu được bạn. Chỉ có niềm tin vào Chúa Giê Xu bạn mới được tha thứ tội. Lời cầu nguyện này là cách đơn giản để diễn tả niềm tin của bạn cho Thượng Đế và cảm ơn Ngài về sự tha thứ tội.)

Bạn có làm một quyết định với Đấng Christ vì những điều mà bạn đã đọc ở đây? Nếu đúng vậy, xin bạn vui lòng nhấn vào nút nhấn bên dưới: “Hôm nay tôi bằng lòng nhận Đấng Christ”.