Sách » Kinh Doanh » Tóm tắt sách 'Nhà quản lý thoáng'

Chương 15 – Chúng ta đang sống trong ba thế giới

Thế giới tinh thần là thế giới của bản chất “gốc”, đó là cái tốt nhất bạn có, cái “tôi” cao nhất của bạn, là tiềm năng vô hạn của bạn. Thế giới của trí óc là thế giới của sự lựa chọn.

Trí tuệ là thế giới của bản ngã, định bản sắc cho bạn và để bạn đến được trải nghiệm của chính mình.

Thế giới vật chất là thế giới của hành động. Thế giới vật chất không là gì khác hơn ngoài “số phận đã an bài”.

Khái niệm trong thế giới tinh thần cùng với sáng tạo trong thế giới trí tuệ khơi mở và tạo ra những gì biểu hiện ở thế giới vật chất. Vì vậy, khi chuyện đã xảy ra ở thế giới vật chất rồi thì không thể kiểm soát được nữa. Thế giới vật chất chỉ là “sản phẩm cuối cùng” mà thôi.

Chúng ta dành hầu hết thời gian sống của mình để chú tâm vào thế giới vật chất. Nhưng đến khi ta thấy được biểu hiện cụ thể thì đã quá muộn để thay đổi. Vì sự thay đổi thực sự xảy ra bên trong ta. Bạn phải chú tâm vào tinh thần (linh giác và cảm hứng) cũng như trí tuệ (tư duy và lập kế hoạch), đó là lĩnh vực duy nhất mà ta có thể thực thi ý chí tự do và lựa chọn tự do.

Bạn hãy hiểu rằng không thể thay đổi kết quả nếu không thay đổi những thành phần tạo nên kết quả đó, mà các thành phần này nằm ở trong ta. Nếu bạn thật tình tạo ra sự khác biệt, hãy chú tâm vào hệ thống bên trong, vì đó là nơi chứa đựng sức mạnh. Bạn đừng chăm chăm chú tâm vào những gì xảy ra trên đời. Tất cả những thứ đó chỉ là sự phản chiếu lại những gì bạn đang nghĩ tới mà thôi.