Sách » Văn Học Trong Nước » Văn học cổ » Tác phẩm chọn lọc Trần Tế Xương

Đi thi tự vịnh - Thi hỏng - Khoa thi

    Đi Thi Tự Vịnh

    Tấp tểnh người đi tớ cũng đi,
    Cũng lều, cũng chỏng, cũng vô thi.
    Tiễn chân, cô mất ba đồng lẻ;
    Sờ bụng, thầy không một chữ gì.
    Lộc nước cũng nhờ thêm giãi nghạch [1],
    Phúc nhà may được sạch tràng quy [2].
    Bốn kỳ trọn vẹn thêm kỳ nữa,
    Á, ớ, u, âu, ngọn bút chì.

  o0o

 

  [1] giãi nghạch: số người lấy -dỗ trong khoa thi (giải: phần thưởng; nghạch: hạng)

  [2] tràng quy: trường qui -- phép tắc, thể lệ trường thi

   


    Thi Hỏng
    Mai không tên tớ, tớ đi ngay,
    Giỗ Tết từ đây nhớ lấy ngày,
    Học đã sôi cơm nhưng chửa chín,
    Thi không ăn ớt thế mà cay.
    Sách đèn phó mặc đàn con trẻ,
    Thưng đấu nhờ tay một mẹ mày.
    Cống hỉ, mét xì, đây thuộc cả,
    Chẳng sang Tàu, tớ cũng sang Tây .


 


    Khoa Thi
    Nhà nước ba năm mở một khoa,
    Trường Nam thi lẫn với trường Hà [1].
    Lôi thôi sĩ tử vai đeo lọ,
    Ậm ọe quan trường miệng thét loạ
    Xe kéo rợp trời: quan sứ đến;
    Váy lê phết đất, mụ đầm ra .
    Sao không nghĩ đến điều tu sỉ [2]?
    Ngảnh cổ mà xem lại nước nhà .

  o0o

 

  [1] Nam, Hà: Nam -Dịnh và Hà Nội

  [2] tu sỉ: xấu hổ, thẹn thùng