Sách » Văn Học Trong Nước » Văn học cổ » Tác phẩm chọn lọc Nguyễn Khuyến

Hội Tây

    Kìa hội thăng bình tiếng pháo reo
    Bao nhiêu cờ kéo với đèn treo!
    Bà quan tênh hếch xem bơi trải,
    Thằng bé lom khom ghé hát chèo.
    Cậy sức, cây đu nhiều chị bám;
    Tham tiền, cột mỡ lắm anh leo.
    Khen ai khéo vẽ trò vui thế,
    Vui thế bao nhiêu, nhục bấy nhiêu.