Sách » Văn Học Trong Nước » Văn học cổ » Tác phẩm chọn lọc Nguyễn Khuyến

Đêm mùa hạ

    Tháng tư đầu mùa hạ,
    Tiết trời thật oi ả.
    Tiếng dế kêu thiết tha,
    Đàn muỗi bay tơi tả.
    Nỗi ấy biết cùng ai?
    Cảnh này buồn cả dạ
    Biếng nhắp năm canh chầy,
    Gà đà sớm giục giã.