Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

Khoảng 2 vạn 8 nghìn năm trước :Có đồ đá của Người nguyên thủy.

Image

Có đồ đá của người nguyên thủy ở đầu nguồn sông Mã – vùng Tuần giáo, tỉnh Lai Châu.

Có đồ đá của người nguyên thủy ở đầu nguồn sông Mã – vùng Tuần giáo, tỉnh Lai Châu.

 

Nguồn:Đỗ Đức Hùng, Nguyễn Đức Nhuệ, Trần Thị Vinh, Trương Thị Yến 2001, Việt Nam những sự kiện lịch sử (từ khởi thủy đến 1858), Hà Nội, Giáo Dục, Tr. 7.

FileEagle.com - Tải về phần mềm hữu ích cho máy tính của bạn