Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

31-1 đến 4-1954 :Chiến dịch Hạ Lào.

Bộ Tư lệnh Phân khu Bình-Trị-Thiên sử dụng trung đoàn 101 (Đại đòan 325), một đại đội quân tình nguyện Liên khu V phối hợp với một tiểu đoàn chủ lực Phathét Lào mở chiến dịch Hạ Lào. Trong hơn hai tháng các đơn vị tiến công địch ở vùng cao Nguyên Bôlôven (Lào) và Bắc Stung Treng (Campuchia), loại khỏi vòng chiến đấu khoaûng 1.

Bộ Tư lệnh Phân khu Bình-Trị-Thiên sử dụng trung đoàn 101 (Đại đòan 325), một đại đội quân tình nguyện Liên khu V phối hợp với một tiểu đoàn chủ lực Phathét Lào mở chiến dịch Hạ Lào. Trong hơn hai tháng các đơn vị tiến công địch ở vùng cao Nguyên Bôlôven (Lào) và Bắc Stung Treng (Campuchia), loại khỏi vòng chiến đấu khoaûng 1.000 tên, giải phóng một vùng đất rộng lớn, thực hiện phối hợp tốt với các chiên trường trong cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954.

 

Nguồn:Trần Quỳnh Cư, Nguyễn Hữu Đạo, Đỗ Thị Nguyệt Quang 2003, Việt Nam những sự kiện lịch sử (1945-1975), Hà Nội, Giáo Dục, Tr. 131.