Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

29-3-1973 :Bộ chỉ huy quân sự Mỹ làm lễ cuốn cờ về nước.

Image

Thi hành Hiệp định Pari về Việt Nam, trưa ngày 29-3-1973, Bộ chỉ huy quân sự Mỹ ở MNVN đã làm lễ cuốn cờ tại căn cứ Tân Sơn Nhất. 16 giờ 25 phút ngày hôm đó, tại sân bay Tân Sơn Nhất, tướng Uâyen, Tổng tư lệnh quân đội Mỹ ở MNVN cùng 2.

Thi hành Hiệp định Pari về Việt Nam, trưa ngày 29-3-1973, Bộ chỉ huy quân sự Mỹ ở MNVN đã làm lễ cuốn cờ tại căn cứ Tân Sơn Nhất. 16 giờ 25 phút ngày hôm đó, tại sân bay Tân Sơn Nhất, tướng Uâyen, Tổng tư lệnh quân đội Mỹ ở MNVN cùng 2.501 tên lính viễn chinh Mỹ cuối cùng và những tên lính chư hầu Nam Triều Tiên, Philíppin đã rút khỏi nước ta dưới sự kiểm soát của các sĩ quan Quân dội nhân dân Việt Nam trong Ban liên hiệp quân sự bốn bên.

Lần đầu tiên đội quân xâm lược của đế quốc đã bị quét sạch trên lãnh thổ Việt Nam.

Nguồn:Trần Quỳnh Cư, Nguyễn Hữu Đạo, Đỗ Thị Nguyệt Quang 2003, Việt Nam những sự kiện lịch sử (1945-1975), Hà Nội, Giáo Dục, Tr. 484.