Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

24-09-1975 :Trong một cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Việt Nam sang thăm Tru

Image

Trong một cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Việt Nam sang thăm Trung Quốc, Phó thủ tướng Trung Quốc Đặng Tiểu Bình đã thừa nhận hai bên đang có tranh chấp về vấn đề các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và sau này hai bên sẽ bàn bạc với nhau để giải quyết các vấn đề ấy.

Trong một cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Việt Nam sang thăm Trung Quốc, Phó thủ tướng Trung Quốc Đặng Tiểu Bình đã thừa nhận hai bên đang có tranh chấp về vấn đề các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và sau này hai bên sẽ bàn bạc với nhau để giải quyết các vấn đề ấy.

 

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1096.