Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

20-12-1982 :Kỳ họp thứ 4 Quốc Hội Khoá 7

Image

Kỳ họp thứ 4 Quốc Hội Khoá 7

-Thông qua Nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1983 và mức phấn đấu đến năm 1985

-Thông qua Báo cáo về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 1982, Dự toán ngân sách nhà nước năm 1983, Tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 1981 và nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1983.

-Ra Tuyên bố chung của Quốc hội nước CHXHCNVN 25.06.1983 Kỳ họp thứ 5 Thông qua Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân

-Thông qua các báo cáo của TANDTC, VKSNDTC và một số vấn đề khác.

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1065.