Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

1788 (Mậu Tý) :Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế đặt niên hiệu là Quang Trung.

Image

Đồng tiền Quang Trung thông bảo Tháng 7 (âl): Lê Chiêu Thống cho bọn Lê Duy Đản, Trần Danh Án sang Trung Quốc cầu cứu triều đình nhà Thanh, những mong rước quân nước ngoài về để khôi phục địa vị.

Đồng tiền Quang Trung thông bảo

Tháng 7 (âl): Lê Chiêu Thống cho bọn Lê Duy Đản, Trần Danh Án sang Trung Quốc cầu cứu triều đình nhà Thanh, những mong rước quân nước ngoài về để khôi phục địa vị.

Tháng 8 (âl) Nguyễn Ánh cho người sang Hạ Châu mua súng đạn, lưu quỳnh, diêm tiêu. Nguyễn Ánh chiếm lại được Gia Định, thi hành nhiều biện pháp thu phục lòng dân, phát triển kinh tế; trong đó có việc chiêu mộ dân lưu tán, cho miễn thuế và tạp dịch, làm sổ riêng cho người Hoa.

Ngày 20 tháng 11 (âl) tức ngày 17-12-1788 Quân Thanh vào tới Thăng Long. Lê Chiêu Thống thành kẻ thừa hành mệnh lệnh của Tôn Sĩ Nghị.

Ngày 25 tháng 11 (âl) tức ngày 22-12-1788: trước khi xuất quân tiêu diệt quân Thanh, Nguyễn Huệ chính thức lên ngôi Hoàng đế, đặt niên hiệu là Quang Trung.

Ngày 29 tháng 11 (âl) tức ngày 26-12-1788: Quang Trung và đại quân tới Nghệ An. Tại đây ông dừng lại để tuyển thêm quân. Cho đến lúc này quân của Nguyễn Huệ có khoảng 10 vạn người, vài trăm voi chiến chia làm 5 doanh: Tiền, hậu, tả, hữu và trung quân. Quang Trung mở cuộc duyệt binh lớnkêu gọi tinh thân yêu nước, chiến đấu của quân sĩ. (*)

(*) Đỗ Đức Hùng, Nguyễn Đức Nhuệ, Trần Thị Vinh, Trương Thị Yến 2001, Việt Nam những sự kiện lịch sử (từ khởi thủy đến 1858), Hà Nội, Giáo Dục, Tr. 366.

 

Nguồn:Thư viện Trung tâm sưu tầm và tập hợp