Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

1527 (Đinh Hợi) :Mạc Đăng Dung ép Lê Cung Hoàng nhường ngôi. Triều Mạc được thành lập.

Image

18 tháng chạp (âl) Bính TuấtMạc Đăng Dung mật sai đồ đảng là Phạm Kim Bảng giết vua Lê Chiêu Tông ở phường Đông Hà, đem về táng tại lăng Vĩnh Hưng ở Thanh Đàm (Thanh Trì).

18 tháng chạp (âl) Bính Tuất

Mạc Đăng Dung mật sai đồ đảng là Phạm Kim Bảng giết vua Lê Chiêu Tông ở phường Đông Hà, đem về táng tại lăng Vĩnh Hưng ở Thanh Đàm (Thanh Trì). Nhà vua ở ngôi 11 năm, thọ 26 tuổi.

Tháng 6 (âl): Mạc Đăng Dung ép Lê Cung Hoàng phải nhường ngôi.

Mạc Đăng Dung quê làng Cổ Trai, huyện Nghi Dương (Hải Phòng), xuất thân chài lưới. Nhờ có sức khỏe, Đăng Dung thi đỗ Đô lực sĩ, làm đến chức Đô chỉ huy sứ dưới triều Lê Uy Mục rồi dần dần thâu tóm toàn bộ binh quyền. Năm 1522, Mạc Đăng Dung lập Hoàng đệ Xuân lên làm vua (tức Lê Cung Hoàng). Ngày 15-7-1527, Mạc Đăng Dung từ Cổ Trai về kinh, ép Lê Cung Hoàng xuống chiếu nhường ngôi cho mình. Mạc Đăng Dung lên ngôi, đặt niên hiệu là Minh Đức. Vương triều Mạc được thành lập. Vài tháng sau, Đăng Dung sai người ép Lê Cung Hoàng và Hoàng Thái hậu Trịnh thị phải tự tử.

Nguồn:Đỗ Đức Hùng, Nguyễn Đức Nhuệ, Trần Thị Vinh, Trương Thị Yến 2001, Việt Nam những sự kiện lịch sử (từ khởi thủy đến 1858), Hà Nội, Giáo Dục, Tr. 261.