Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

15-12-1986 :Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam, là Đại hội mở đầu công cuộc đổi mới đưa đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1986 đã đáp ứng thực tế yêu cầu của cuộc sống và sự vận động khách quan của quy luật kinh tế - xã hội đất nước ta bấy giờ.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam, là Đại hội mở đầu công cuộc đổi mới đưa đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1986 đã đáp ứng thực tế yêu cầu của cuộc sống và sự vận động khách quan của quy luật kinh tế - xã hội đất nước ta bấy giờ.

Đại hội đã chỉ ra những nguyên nhân căn bản dẫn đến khủng hỏang kinh tế xã hội và trên cơ sở đó, Đại hội đã đề xướng chủ trương đổi mới đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ quá độ ở nước ta. Đại hội xác định, công cuộc xây dựng XHCN ở nước ta phải trải qua nhiều chặn đường. Nhiệm vụ bao trùm, mục tiêu tổng quát của chặn đường đầu tiên là ổn định mọi mặt tình kinh tế - xã hội, tiếp tục xây dựng những tiền đề cần thiết cho việc đẩy mạnh công nghiệp hóa XHCN trong chặn đường tiếp theo1.

Nguồn: Nguyễn Quang Ngọc 2006, Tiến trình lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Giáo Dục, Tr. 380.