Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

14-06-1990 :Kỳ họp thứ 7 Quốc Hội Khoá 8

Image

Kỳ họp thứ 7 Quốc Hội Khoá 8

- Thông qua và sửa đổi các dự án luật: Luật Công đoàn, Luật Hàng hải, Luật thuế nông nghiệp, Luật doanh nghiệp, doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, Luật thuế doanh thu, tiêu thụ đặc biệt và thuế lợi tức. Sửa đổi một số điều trong các luật đầu tư nước n

- Thông qua các Nghị quyết về miễn thuế nông nghiệp theo di chúc Hồ Chủ tịch, Nghị quyết về phân chia địa giới một số đơn vị hành chính.

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1068.