Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

10-06-1985 :Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương ĐCS Việt Nam (khoá V) bàn về bảng giá

Image

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương ĐCS Việt Nam (khoá V) bàn về bảng giá lương tiền. Hội nghị rút ra bài học bao trùm là: “Phải dứt khoát xoá bỏ tập trung quan lưu bao cấp, thực hiện đúng chế độ tập trung dân chủ và hoạch toán kinh tế, kinh doanh XHCN thì mới đẩy mạnh sản xuất kinh doanh có hiệu quả”.

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương ĐCS Việt Nam (khoá V) bàn về bảng giá lương tiền. Hội nghị rút ra bài học bao trùm là: “Phải dứt khoát xoá bỏ tập trung quan lưu bao cấp, thực hiện đúng chế độ tập trung dân chủ và hoạch toán kinh tế, kinh doanh

 

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 414.