Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

07-08-1979 :Bộ Ngoại giao CHXHCN Việt Nam ra tuyên bố bác bỏ sự xuyên tạc của Trung Quốc ...

Image

Bộ Ngoại giao CHXHCN Việt Nam ra tuyên bố bác bỏ sự xuyên tạc của Trung Quốc trong việc công bố một số tài liệu của việt Nam liên quân đến các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, khẳng định "Quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa là lãnh thổ Việt Nam" và nhắc lại lập trường của Việt Nam về việc giải quyết sự tranh chấp về 2 quần đảo giữa 2 nước bằng thương lượng hòa bình.

Bộ Ngoại giao CHXHCN Việt Nam ra tuyên bố bác bỏ sự xuyên tạc của Trung Quốc trong việc công bố một số tài liệu của việt Nam liên quân đến các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, khẳng định "Quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa là lãnh thổ Việt Nam" và nhắc lại lập trường của Việt Nam về việc giải quyết sự tranh chấp về 2 quần đảo giữa 2 nước bằng thương lượng hòa bình.

 

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1097.