Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

06-04-1988 :Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Việt Nam về tình hình hiện nay ở quần đảo Trường Sa.

Image

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Việt Nam về tình hình hiện nay ở quần đảo Trường Sa.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Việt Nam về tình hình hiện nay ở quần đảo Trường Sa.

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1098.