Sách » Việt Nam » Phong tục ngày cưới

Hành trình của hạnh phúc

Các đôi vợ chồng đều nhớ đến ngày cưới như một ngày trọng đại thiêng liêng nhất của cuộc đời. Các dân tộc khác nhau có nhiều cách kỷ niệm ngày cưới với những tên gọi khác nhau: Đám cưới sồi, đám cưới bạc, đám cưới vàng, đám cưới kim cương… mà mức độ quý giá càng cao theo thời gian. Dưới đây là hệ thống kỷ niệm lễ cưới ở nước Anh.


- Lễ cưới Giấy: Kỷ niệm năm chung sống đầu tiên của đôi vợ chống trẻ (1)

 

- Lễ cưới Bông: Kỷ niệm năm chung sống thứ hai (2)

 

- Lễ cưới Da: Kỷ niệm năm chung sống thứ ba (3)

 

- Lễ cưới Lanh: Kỷ niệm năm chung sống thứ tư (4)

 

- Lễ cưới Gỗ: Kỷ niệm năm chung sống thứ năm (5)

 

- Lễ cưới Sắt: Kỷ niệm năm chung sống thứ sáu (6)

 

- Lễ cưới Len: Kỷ niệm năm chung sống thứ bảy (7)

 

- Lễ cưới Đồng: Kỷ niệm năm chung sống thứ tám (8)

 

- Lễ cưới Gốm: Kỷ niệm năm chung sống thứ chín (9)

 

- Lễ cưới Thiếc: Kỷ niệm năm chung sống thứ mười (10)

 

- Lễ cưới Thép: Kỷ niệm năm chung sống thứ mười một (11)

 

- Lễ cưới : Kỷ niệm năm chung sống thứ mười hai (12)

 

- Lễ cưới Đăng ten: Kỷ niệm năm chung sống thứ mười ba (13)

 

- Lễ cưới Ngà: Kỷ niệm năm chung sống thứ mười bốn (14)

 

- Lễ cưới Thủy tinh: Kỷ niệm năm chung sống thứ mười lăm (15)

 

- Lễ cưới Sứ: Kỷ niệm năm chung sống thứ hai mươi (20)

 

- Lễ cưới Bạc: Kỷ niệm năm chung sống thứ hai mươi lăm (25)

 

- Lễ cưới Ngọc trai: Kỷ niệm năm chung sống thứ ba mươi (30)

 

- Lễ cưới Ngọc bích: Kỷ niệm năm chung sống thứ bốn mươi (40)

 

- Lễ cưới Saphia: bốn mươi lăm (45)

 

- Lễ cưới Vàng: Kỷ niệm năm chung sống thứ năm mươi (50)

 

- Lễ cưới Ngọc lục bảo: Kỷ niệm năm chung sống thứ năm mươi lăm (55)

 

- Lễ cưới Kim cương: Kỷ niệm năm chung sống thứ sáu mươi (60)