Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Những câu chuyện Kinh Thánh Tân Ước

Đức Maria viếng thăm bà Elizabét

Sau khi sứ thần Gabrien truyền tin bà Maria cưu mang Chúa Cứu Thế, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu chị được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm? Vì khi tai chị vừa nghe tiếng em chào, thì hài nhi trong bụng chị nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc quá, vì em đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em."

Bài ca "Ngợi Khen" (Magnificat)

Bấy giờ bà Ma-ri-a nói:
"Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa,
thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

Tôi là phận nữ tỳ hèn mọn,
đã được Người đoái thương nhìn tới;
từ nay cho hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.

Vì Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh!

Trải qua từ đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan những ai lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại cho về đôi tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,

như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
và cho con cháu đến muôn đời."

Bà Ma-ri-a ở lại với bà Ê-li-sa-bét độ ba tháng, rồi trở về nhà mình.