Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Những câu chuyện Kinh Thánh Tân Ước

Câu chuyện Giáng sinh bằng hình

Pictured Story of Christmas for Children

JESUS IS BORN
Luke chapter 2,1-20


In those days a decree went out from Caesar Augustus that the whole world should be enrolled. This was the first enrollment, when Quirinius was governor of Syria. So all went to be enrolled, each to his own town.

And Joseph too went up from Galilee from the town of Nazareth to Judea, to the city of David that is called Bethlehem, because he was of the house and family of David, to be enrolled with Mary, his betrothed, who was with child.

While they were there, the time came for her to have her child, and she gave birth to her firstborn son. She wrapped him in swaddling clothes and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn.

Now there were shepherds in that region living in the fields and keeping the night watch over their flock. The angel of the Lord appeared to them and the glory of the Lord shone around them, and they were struck with great fear.

The angel said to them, "Do not be afraid; for behold, I proclaim to you good news of great joy that will be for all the people. For today in the city of David a savior has been born for you who is Messiah and Lord. And this will be a sign for you: you will find an infant wrapped in swaddling clothes and lying in a manger."

And suddenly there was a multitude of the heavenly host with the angel, praising God and saying: "Glory to God in the highest and on earth peace to those on whom his favor rests."

When the angels went away from them to heaven, the shepherds said to one another, "Let us go, then, to Bethlehem to see this thing that has taken place, which the Lord has made known to us."  So they went in haste and found Mary and Joseph, and the infant lying in the manger.

When they saw this, they made known the message that had been told them about this child. All who heard it were amazed by what had been told them by the shepherds. And Mary kept all these things, reflecting on them in her heart. Then the shepherds returned, glorifying and praising God for all they had heard and seen, just as it had been told to them. 

Câu Chuyện Giáng Sinh Bằng Hình cho các bạn trẻ

HÀI NHI GIÊSU SINH RA
Tin Mừng Thánh Luca chương 2,1-20


Thời hoàng đế Âu-gút-tô, vua ra lệnh cho mọi người phải làm sổ kiểm tra dân số. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên, được thực hiện thời ông Qui-ri-ni-ô làm tổng trấn xứ Xy-ri. Ai nấy đều phải trở về quê quán để khai tên tuổi.

Ông Giu-se từ thành Na-da-rét trở về Bê-lem, miền Giu-đê, vì ông thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Ông lên đó khai tên cùng với người đã thành hôn với ông là bà Ma-ri-a, lúc ấy đang có thai.

Khi hai người đang ở đó, thì bà Ma-ri-a đã tới ngày sinh nở. Hai ông bà đi tìm chỗ trọ nhưng không có chỗ. Hai ông bà liền tìm một lều nơi chăn giữ chiên bò. Bà Maria sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ nơi hang bò lừa.

Trong vùng ấy, có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. Bỗng thiên thần Chúa đứng bên họ, và vinh quang của Chúa chiếu toả chung quanh, khiến họ kinh khiếp hãi hùng.

Nhưng thiên thần bảo họ: "Anh em đừng sợ. Này tôi báo cho anh em một tin vui lớn lao, cũng là tin vui cho toàn dân: Hôm nay, một Đấng Cứu Thế đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là Chúa Ki-tô. Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ."

Bỗng có muôn vàn thiên binh hợp với các thiên thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng:
"Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
bình an dưới thế cho loài người Chúa thương."

Khi các thiên thần từ biệt mấy người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau: "Nào chúng ta sang Bê-lem, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết." Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ.

Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này. Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ những kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. Sau đó, các mục đồng ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ.