Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Những câu chuyện Kinh Thánh Cựu Ước

Ông Ghít-ôn phá huỷ bàn thờ thần Ba-an

Sau khi ông Giô-suê qua đời, con cái Ít-ra-en đã làm điều dữ trái mắt Thiên Chúa, nên Thiên Chúa đã trao họ vào tay người Ma-đi-an trong 7 năm. Người Ma-đi-an đối xử tàn tệ và làm khổ con cái Ít-ra-en, và họ đã kêu lên Thiên Chúa.


Nghe tiếng kêu van của con cái Ít-ra-en, Thiên Chúa đã sai một ngôn sứ đến với họ. Ông nói: "Thiên Chúa phán: Chính Ta đã đưa các ngươi ra khỏi Ai-cập, khỏi cảnh làm nô lệ, đã giải thoát các ngươi khỏi bị áp bức, đã ban cho các ngươi đất đai màu mỡ. Và Ta đã phán với các ngươi: Ta là Thiên Chúa của các ngươi. Các ngươi không được kính thờ các thần khác, nhưng các ngươi đã không nghe tiếng Ta."

Thiên Sứ của Thiên Chúa đến và ngồi dưới cây tùng ở Óp-ra. Cây này của ông Giô-át. Con ông là Ghít-ôn bấy giờ đang đập lúa trong bồn đạp nho để tránh mặt người Ma-đi-an. Thiên Sứ của Thiên Chúa hiện ra với ông và nói: "Chào chiến sĩ can trường! Thiên Chúa ở với ông." Ông Ghít-ôn đáp: "Nếu Thiên Chúa ở với chúng tôi, thì sao chúng tôi bị khổ sở thế này? Thiên Chúa đã bỏ rơi và trao chúng tôi vào tay người Ma-đi-an rồi."

Bấy giờ Thiên Chúa quay lại nhìn ông và nói: "Hãy mạnh bạo lên đường cứu Ít-ra-en khỏi tay quân Ma-đi-an. Ta sai ngươi đi." Nhưng ông đáp: "Thưa Ngài, con lấy gì mà cứu Ít-ra-en? Dòng họ con thấp kém nhất trong chi tộc Mơ-na-se, mà con lại nhỏ nhất trong nhà." Thiên Chúa phán: "Ta sẽ ở với ngươi, và ngươi sẽ đánh quân Ma-đi-an như đánh có một người." Ông thưa: "Nếu Ngài thương con thì xin cho con một dấu hiệu. Xin Ngài đừng rời khỏi đây cho tới khi con trở lại, mang theo của lễ đặt trước nhan Ngài." Người phán: "Ta sẽ ở lại cho tới khi ngươi trở về."

Ông Ghít-ôn đi bắt một con dê non làm thịt, và lấy hai thùng bột làm mấy chiếc bánh không men. Rồi ông mang đến cho Người ở dưới gốc cây tùng.

Khi Sứ Thần của Thiên Chúa giơ cây gậy đang cầm trong tay đụng vào thịt và bánh không men, lửa liền từ tảng đá bốc lên, đốt cháy hết thịt cùng bánh không men. Sứ Thần Thiên Chúa biến khỏi mắt ông. Ông Ghít-ôn thấy việc đó thì biết là Sứ Thần Thiên Chúa và ông tin.

Một đêm kia Thiên Chúa phán bảo ông: "Hãy lấy con bò bảy tuổi của cha ngươi, rồi phá huỷ bàn thờ thần Ba-an của cha ngươi và chặt đứt cây cột thần bên cạnh. Ngươi sẽ xây bàn thờ kính Thiên Chúa, trên đỉnh kiên cố này. Ngươi sẽ lấy con bò và dâng làm lễ toàn thiêu với gỗ cây cột thần ngươi đã chặt."

Ông Ghít-ôn mang theo mười người đầy tớ và làm như Thiên Chúa đã nói với ông. Vì sợ người nhà của cha mình và những người trong thành xem thấy, ông đã làm vào ban đêm. Sáng hôm sau, khi những người trong thành thức dậy, thì kìa bàn thờ thần Ba-an đã bị triệt hạ, cây cột thần cạnh đó đã bị chặt, và con bò mộng đã được dâng làm lễ toàn thiêu trên bàn thờ mới xây.

Họ nói với nhau: "Ai đã dám làm chuyện này?" Rồi họ điều tra thì ra là ông Ghít-ôn, con ông Giô-át, đã làm chuyện đó. Dân liền nói với ông Giô-át: "Đưa con ông ra đây! Nó phải chết, vì nó đã triệt hạ bàn thờ Ba-an và đã chặt đứt cây cột thần bên cạnh." Ông Giô-át nói với tất cả mọi người: "Các anh bênh quyền lợi của Ba-an ư? Hay là các anh tính cứu thần đó? Kẻ nào bênh quyền lợi thần Ba-an sẽ phải chết trước khi trời sáng. Nếu Ba-an là thần thì Ba-an sẽ cứu các ngươi". Ông Ghít-ôn đã phá bàn thờ thần Ba-an đó.