Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Những câu chuyện Kinh Thánh Cựu Ước

Do thám đất hứa

Sau khi ông Mô-sê qua đời, Thiên Chúa phán với ông Giô-suê người thay thế Môsê: "Mô-sê đã chết. Bây giờ, ngươi và cùng với tất cả dân qua sông Gio-đan, mà vào đất Ta hứa ban cho con cái Ít-ra-en. Ta sẽ ở với ngươi như Ta đã ở với Mô-sê".

Từ Sít-tim, ông Giô-suê bí mật gọi hai người do thám và nói: "Hãy đi xem vùng đất và thành Giê-ri-khô." Họ đã đi và vào một nhà một phụ nữ tên là Ra-kháp. Người ta báo cho vua Giê-ri-khô: "Đêm qua, có vài người con cái Ít-ra-en đã vào đây để thăm dò vùng đất này." Vua Giê-ri-khô sai người đến nói với cô Ra-kháp: "Hãy dẫn ra đây những người đã vào nhà ngươi, vì họ đã đến thăm dò vùng đất này." Nhưng bà đem hai người kia đi giấu, rồi nói: "Những người ấy có đến với tôi, nhưng lúc chập tối họ đã đi ra khỏi thành. Các ông hãy mau đuổi theo họ thì sẽ bắt kịp."

Rồi cô đem họ lên sân thượng và giấu họ dưới đống cây. Các người kia cứ đuổi theo họ trên con đường dẫn tới sông Gio-đan. Họ chưa kịp nằm xuống, thì cô Ra-kháp lên gặp họ trên sân thượng nói với họ: "Tôi biết Thiên Chúa đã ban cho các ông đất này, vì chúng tôi nghe đồn là Thiên Chúa đã làm cạn Biển Đỏ trước mặt các ông khi các ông ra khỏi Ai-cập. Khi chúng tôi nghe đồn, thì lòng chúng tôi sợ hãi như muốn chảy tan ra, không ai còn chí khí trước mặt các ông, vì Thiên Chúa, Thiên Chúa của các ông, là Thiên Chúa ngự chốn trời cao cũng như nơi đất thấp.

Vậy bây giờ, xin các ông hãy nhân danh Thiên Chúa mà thề với tôi là: bởi tôi đã lấy tình mà đối xử với các ông, thì các ông, các ông cũng sẽ lấy tình mà đối xử với gia đình tôi. Các ông  sẽ để cho cha mẹ tôi, các anh chị em tôi và mọi người thân thuộc của họ được sống, các ông sẽ cứu chúng tôi khỏi chết." Những người ấy nói với cô Ra-kháp: "Chúng tôi xin thề lấy mạng đền mạng, trừ phi các người tiết lộ chuyện này! Vậy khi nào Thiên Chúa ban đất này cho chúng tôi, chúng tôi sẽ lấy chữ tình chữ tín mà đối xử với cô."

Bấy giờ, từ cửa sổ cô thòng dây cho họ xuống, vì nhà cô sát vách tường thành và cô ở ngay trong tường thành. Cô nói với họ: "Các ông hãy đi về phía núi, kẻo những người đuổi theo bắt được các ông." Họ nói với cô: "Đây là cách chúng tôi sẽ giữ lời mà cô đã yêu cầu chúng tôi thề: Khi nào chúng tôi vào xứ này, cô sẽ buộc dây chỉ đỏ này ở cửa sổ, nơi cô đã thả chúng tôi xuống" Và họ ra đi. Cô buộc dây chỉ đỏ ở cửa sổ.

Họ lên đường và tiến về phía núi. Những người đã đi lùng bắt họ trên cả con đường ấy mà không tìm được. Hai người kia trở về tới gặp ông Giô-suê, và thuật lại cho ông mọi việc đã xảy ra cho họ.