Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Nhân vật lịch sử Việt Nam

Ngô Xương Văn – Nam Tấn Vương

ImageNgô Xương Văn – Nam Tấn Vương (… - Ất Sửu 965)

Con thứ hai Ngô Quyền, khi Ngô Quyền lập nhà Ngô, sử gọi là “Ngô Tiên Chúa”, đến khi Xương Văn nối nghiệp tức “Ngô Hậu Chúa”.

Ngô Quyền mất, Xương Văn bị cậu là Dương Tam Kha cướp quyền và bắt ông làm con nuôi. Được 6 năm, nhân hai thôn Thái Bình (thuộc tỉnh Sơn Tây) nổi loạn, ông vâng lệnh Tam Kha điều binh cùng hai tướng Dương Kiết Lợi và Đỗ Cảnh Thạch đi đánh dẹp. Đến Từ Liêm, ông hợp bàn mưu kế với hai tướng ấy, rồi trở về lật đổ Tam Kha, phục nghiệp vào năm Tân Hợi 951.

Lên ngôi, ông xưng là Nam Tấn vương, giáng Tam Kha làm Trương Dương Công. Bấy giờ, anh ông là Xương Ngập đã bỏ trốn ở làng Trà Hương từ trước, nhờ Phạm Lịch Công nuôi giấu. Ông cho rước anh về cùng trị nước. Anh ông xưng là Thiên Sách vương.

Đến năm Giáp Dần 954, Xương Ngập mất, ông toàn quyền cai trị, nhưng trong nước thường có loạn. Ất Sửu 965, khi đi dẹp lọan ở thôn Thái Bình, ông bị giặc bắn chết tại trận. Con Xương Ngập nối ngôi là Ngô Xương Xí, chỉ còn là một sứ quân trong thời lọan. 

Nguồn:Nguyễn Q. Thắng, Nguyễn Bá Thế 2006, Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh, Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, Tr. 640.