Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Nhân vật lịch sử Việt Nam

Ngô Xương Ngập – Thiên Sách Vương

ImageNgô Xương Ngập – Thiên Sách Vương (… - Giáp Dần 954)

Con trưởng Ngô Quyền, anh ruột Nam Tấn vương Ngô Xương Văn.

Khi Ngô Quyền mất, di chúc nhờ anh vợ là Dương Tam Kha phụ chính. Nhưng Tam Kha cướp quyền, khiến Xương Ngập phải bỏ trốn, Xương Văn thì bị Tam Kha giữ làm con nuôi.

Ông trốn tại làng Trà Hương, nhờ cựu thần Phạm Lịch Công nuôi giấu. Nhiều lần Tam Kha sai người đến bắt, đều nhờ Phạm Lịch Công che chở tận tình, ông mới được an thân chờ vận.

Trốn tránh xuốt 6 năm, đến Tân Hợi 961, em ông là Xương Văn lật đổ được Tam Kha, khôi phục được chính quyền, cho rước ông về cùng trị nước. Ông xưng là Thiên Sách vương, từ ấy có ý giành hết quyền hành. Em ông khéo nhân nhượng, nhờ vậy đỡ sự hiềm khích anh em. Nhưng chỉ được 3 năm thì ông mất (Giáp dần 954), Nam Tấn vương Xương Văn trị nước được thêm hơn 10 năm thì mất (965). Bấy giờ con Ngô Xương Ngập là Xương Xí lên nối nghiệp, trong nước nhiều nơi loạn lạc. Xương Xí chỉ còn một sứ quân, nghiệp nhà Ngô tàn lụi.

Trong Đại Việt sử ký toàn thư/, Ngô Sĩ Liên viết: "Nam Tấn đón Xương Ngập về để cùng trông coi chính sự, có thể gọi là người biết kính anh, muốn cho cùng hưởng phú quý. Xương Ngập nên lấy sự mình không có công lao mà nhường ngôi cho em, để cùng hưởng lập, thì đức ấy há chẳng rạng rỡ lớn lao ư? Lại câu nệ về phận đích trưởng, cũng xưng vương, trông coi chính sự, lại chuyên quyền làm oai làm phúc, đến nỗi Nam Tấn Vương không được dự chính sự nữa, thật là mất đạo nghĩa anh em, chí thú rất là ti tiện."