Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Nhân vật lịch sử Việt Nam

Ngô Vi Liễn

ImageNgô Vi Liễn (1894-1945) là viên chức, học giả, nhà khảo cứu văn học. Ông sinh ngày 5-11-1894 ở quê là làng Tả Thanh Oai, tỉnh Hà Đông (nay là Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội); mất ngày 14-5-1945 ở Hà Nội.

Xuất thân từ gia đình Nho học. Từng học trung học thuộc địa Hà Nội (trường Bưởi), trường Thông ngôn, học và tốt nghiệp cao đẳng luật học Hà Nội. 1923-1928 làm Tham tá Sở Thư viện và Lưu trữ ở Hà Nội; có tham gia hoạt động trong hội Trí Tri, dạy chữ quốc ngữ cho các lớp mở vào buổi tối cho những người muốn học thêm. Thời gian này ông viết và in một số cuốn sách như Viết Quốc ngữ cho đúng, Nhật dụng thông thư, Địa dư các tỉnh Bắc Kỳ (soạn chung với Đặng Đình Nghiêm và Phan Văn Thư). Lục Vân Tiên (cùng với Đặng Đình Nghiêm dịch ra tiếng Pháp, Ứng Hòe đề tựa); Nomenclature des communes du Tonkin; LaSociete d’Enseignement Muluel du Tonkin.

Từ năm 1928 đến 1939, ông chuyển đi làm Tri huyện, lần lượt trị nhậm chức huyện Cẩm Giàng (Hải Dương), Quỳnh Côi (Thái Bình), Bình Lục (Hà Nam), Võ Giàng (Bắc Ninh). Ông chú ý lấy tài liệu và biên soạn sách địa lý về các hạt này. Giữa năm 1939, do có tranh luận với viên Công sứ Bắc Ninh, ông thôi chức Tri huyện, chuyển về làm việc ở Cục Lưu trữ Phủ Thống sứ Bắc Kỳ. Ông bị bệnh liệt từ năm 1941 đến 1945 thì mất .

Thời gian làm Tri huyện Bình Lục, ông được tiếng thanh liêm; ông cũng thường xuyên đi xuống gặp dân các địa phương hỏi và ghi chép về phong tục, danh thắng, cổ tích. Sách Địa dư huyện Bình Lục ông soạn theo lối biên khảo thực chứng, miêu tả một địa phương qua các thông số thống kê cụ thể (diện tích, dân số, trường học, hộ sinh, đường xá, sông ngòi, v.v.), đặc biệt chú ý ghi chép mô tả các đình, chùa, miếu, nhà thời, các lễ hội, các thần tích, các danh nhân.