Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Nhân vật lịch sử Việt Nam

Lê Nghi Dân

ImageLê Nghi Dân (Kỉ Vị 1439 – Canh Thìn 1460).

Thái tử, con lớn Lê Thái tông và cung phi Dương Thị Bí.

Năm Canh thân 1440, ông được lập làm Thái tử, nhưng vì mẹ kiêu hoạnh bị giám chức, ngôi Thái tử chưa nhất định. Năm sau 1441, tháng 6, cung phi Nguyễn Thị Anh sinh hoàng tử Bang Cơ, đến tháng 11 thì Bang Cơ được lập làm Thái tử, ông phải truất làm Lạng Sơn vương.

Thái tông mất, Bang Cơ lên nối tức Nhân tông. Kỉ mão 1459, tháng 10 đêm 3 rạng 4 ông đồng mưu với Lê Đắc Ninh, Phạm Đồn, Phan Ban và Trần Lăng dẫn quân trèo thành vào giết Nhân tông và Thái hậu, rồi ngày 7 tự lên ngôi, đổi hiệu năm là Thiên Hưng, cho sứ sang Trung Quốc cầu phong. Cải phong Bình Nguyên vương Lê Tư hành làm Gia vương.

Ông sát hại các bề tôi cũ, nên lòng người không phục. Canh Thìn 1460, tháng 6 ngày các đại thần Nguyễn Xí, Dinh Liệt mưu chém Phạm Đồn, Phan Ban ở giữa nghị sự đường, rồi đóng cửa thành, bắt được ông. Đinh thần tuyên án xử giảo, ông bị thắt cổ chết, mới 21 tuổi.

 

Nguồn:Nguyễn Q. Thắng, Nguyễn Bá Thế 2006, Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh, Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, Tr. 484.