Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Nhân vật lịch sử Việt Nam

Lê Long Việt

ImageLê Long Việt – Lê Trung Thông (Quí Mùi 938 - Ất Tị 1005)

Vua nhà Tiền Lê, có tên húy khác nữa là Huyên, miếu hiệu Trung tông.

Ông là con thứ ba Đại Hành hoàng đế Lê Hoàn. Khi trước ông đã được vua cha định cho nối ngôi (ngôi Thái tử đáng lý thuộc về Lê Ngân Tích), nhưng sau khi vua cha mất đi, các anh em ông đánh nhau tranh ngôi. Cầm đầu là Đông Thành vương Lê Ngân Tích, Trung Quốc vương Lê Long Cảnh, Khai Minh vương Lê Long Đỉnh.

Đánh nhau trong 7 tháng, đến tháng 10 năm Ất Tị 1005, ông mới được tôn vương, song chỉ được 3 ngày thì bị giết, mới 22 tuổi. Long Đỉnh nối ngôi tức Lê Ngọa Triều , còn Đông Thành vương Lê Ngân Tích thì bỏ trốn.

 

Nguồn:Nguyễn Q. Thắng, Nguyễn Bá Thế 2006, Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh, Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, Tr. 471-472.