Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Nhân vật lịch sử Việt Nam

Lê Duy Huyên

Lê Duy Huyên (Ất Mùi 1535 Bính Thìn 1556)

Vua nhà Hậu Lê, miếu hiệu Trung tông Võ hoàng đế, con trưởng Lê Trang tông.

     Năm Mậu Thân 1548, ngày 29 tháng 1 ông lên ngôi, mới 13 tuổi. Năm sau mới bắt đầu đặt hiệu năm.

     Đến năm Bính Thìn 1556, ngày 24 tháng giêng ông mất, mới 21 tuổi. Không con, táng tại Diêm lăng, thuộc Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

     Ở ngôi 8 năm, hiệu là Thuận Bình, Kỉ Dậu 1549 – Bính Thìn 1556. Sau đó, Trịnh Tùng tìm được Lê Duy Bang đưa về lên ngôi, tức Anh tông.