Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Nhân vật lịch sử Việt Nam

Lê Duy Hựu (Lê Chân Tông)

Lê Duy Hựu (Lê Chân Tông) (Canh Ngọ 1630 – Kỉ Sửu 1649)

Vua nhà Hậu Lê, miếu hiệu Chân tông Thuận hoàng đế, con trưởng Thần tông.

     Năm Quí Mùi 1643, tháng 10 ông lên ngôi, mới 13 tuổi, Thanh Đô vương Trịnh Tráng phụ chính. Trong đời ông, vua Minh là Quế vương đóng ở Quảng Tây có sai sứ sang phong cho ông làm An Nam quốc vương.

     Năm Kỉ Sửu 1649, tháng 8 ông mất, mới 19 tuổi, táng tại Hoa Phố lăng.

ở ngôi 7 năm, hiệu năm là Phúc Thái: Tháng 10 Quí Mùi 1643 – tháng 8 Kỉ Sửu 1649.

 

Nguồn: Nguyễn Q. Thắng, Nguyễn Bá Thế 2006, Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh, Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, Tr. 442.