Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Nhân vật lịch sử Việt Nam

Lê Duy Đường (Dụ Tông)

Lê Duy Đường (Dụ Tông) (Canh Thân 1680 – Tân Hợi 1731)

Vua nhà Hậu Lê, miếu hiệu Dụ tông Hòa hoàng đế, con Lê Hi tông, lên ngôi vào tháng 4 năm Ất Dậu 1705.

     Tháng 4 năm Kỉ Dậu 1729, ông bị chúa Trịnh Cương buộc nhường ngôi cho con ông là Duy Phường để làm Thái thượng hoàng. Thoái vị xong, hai năm sau (1731) ông mất, hưởng thọ 52 tuổi. Chôn tại Cổ Đô lăng, làng Cổ Đô, huyện Lôi Dương, tỉnh Thanh Hóa.

     Ông ở ngôi 25 năm, đổi hiệu năm 2 lần:

+ Vĩnh Thịnh 15 năm, (1705-1719).

+ Bảo Thái 10 năm (1720-1729). 

 

Nguồn: Nguyễn Q. Thắng, Nguyễn Bá Thế 2006, Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh, Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, Tr. 440-441.