Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Nhân vật lịch sử Việt Nam

Lê Duy Đào

ImageLê Duy Đào (Bính Thân 1716 – Bính Ngọ 1786)

Có sách chép là Duy Diêu, tức Lê Hiển tông, vua đời Hậu Lê, miếu hiệu Vĩnh hoàng đế.

     Ông là con trưởng của Thuần tông, do Minh Vương Trịnh Doanh lập lên và phụ chính, lên ngôi vào tháng 5 năm Canh Thân 1740. Ông gả người con gái tài hoa là Ngọc Hân cho vua Quang Trung.

     Năm 1786, nhằm ngày 17 tháng 7 Âm lịch ông mất thọ 70 tuổi, ở ngôi vua 17 năm, hiệu năm là Cảnh Hưng.

     Sau khi ông mất cháu nội là Lê Duy Kì (cũng gọi là Duy Khiêm) lên nối, tức Mẫn đế hay Chiêu Thống, đất nước càng loạn lạc hơn.

 

Nguồn: Nguyễn Q. Thắng, Nguyễn Bá Thế 2006, Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh, Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, Tr. 440.