Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Nhân vật lịch sử Việt Nam

Lê Bang Cơ (Nhân Tông)

ImageLê Bang Cơ (Nhân Tông) (Tân Dậu 1441 – Kỉ Mão 1459)

Vua đời thứ ba nhà Hậu Lê, miếu hiệu Nhân tông Tuyên hoàng đế, con thứ ba Lê Thái tông và Hoàng hậu Tuyên Từ.

     Ông lên ngôi lúc mới ba tuổi, nhằm ngày 12 tháng 8 Quí Hợi 1443, đến năm Kỉ Mão 1459, bị anh là Lạng Sơn Vương Lê Nghi Dân giết chết để giành ngôi, hưởng dương 19 tuổi. Ở ngôi 17 năm, đổi hiệu hai lần: Thái Hòa 11 năm, Diên Ninh 6 năm.

     Trong đời ông có mấy việc đáng kể:

+ Truy phục chức tước cũ và tặng bổng lộc cho con cháu các công thần bị giết oan: Trần Nguyên Hãn, Phạm Văn Xảo, Trịnh Khắc Phục, Lê Ngân, Lê Sát.

+ Trao cho Phan Phù Tiên trọng trách Soạn bộ Quốc sử chép từ đời Trần Thái tông cho tới khi thuộc Minh.

+ Chinh phục Chiêm Thành (1446) và Bồn Man (1448).

 

Nguồn: Nguyễn Q. Thắng, Nguyễn Bá Thế 2006, Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh, Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, Tr. 430.