Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Nhân vật lịch sử Việt Nam

Lạc Long Quân

 

    Nhân vật giã sử cổ

Việt Nam. Vua Lạc Long Quân húy là Sùng Lãm, con vua Kinh Dương Vương họ Hồng Bàng.

     Vua lấy bà Âu Cơ, sinh ra một trăm người con trai. Một hôm nói với hoàng hậu: “Ta thuộc giống rồng, nàng thuộc giống tiên, nếp sinh hoạt khác nhau, không sống chung được lâu” rồi chia 50 con theo mẹ lên miền núi, 50 con theo cha xuống miền biển. Người con trưởng nối ngôi lấy hiệu là Hùng Vương, đặt tên nước là Văn Lang, đóng đô ở Phong Châu.

     Trong ca dao Việt Nam có bài ca về sự tích Trăm trứng trăm con giàu tính sử học:

Gần đàng xa ngõ thiếp nghiêng tai chàng tỏ thiếp tường,

Long Quân Nam Việt gặp nàng Âu Cơ.

Dạo chơi sơn thủy dật dờ,

 Đạp nhằm dấu thỏ một giờ thọ thai.

Nở ra nửa gái nửa trai sẵn sàng

Nửa thì qui phụng rồng loan

Nửa theo quê mẹ cho nhàn tấm thân

Thiếp hỏi chàng chàng nói từng câu

Hỏi thăm thiếp lại Tí Mẹo Dần ai sanh?

 

Nguồn: Nguyễn Q. Thắng, Nguyễn Bá Thế 2006, Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh, Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, Tr. 417.