Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Nhân vật lịch sử Việt Nam

Khúc Thừa Mỹ

Khúc Thừa Mỹ con Khúc Hạo, thay cha làm Tiết độ sứ từ năm Đinh Sửu 917.

Tuy ông không đủ năng lực như cha, nhưng cũng có tính quyết đoán chẳng kém.

Năm Quí vị 923, vua Nam Hán là Lưu Cung sai tướng Lý Khắc Chính đem quân sang xâm lược nước ta. Ông không chống nổi bị địch bắt giải đi.

Nước ta từ ấy thuộc Nam Hán dưới quyền cai trị của Thứ sử Lý Khắc Chính và Lý Tiến. Cho đến năm Tân Mão 931 mới được Dương Diên Nghệ là tướng của Khúc Hạo ngày trước, dấy binh khởi nghĩa thành công.

Sử gọi đời Khúc Thừa Mỹ là Khúc Hạo chủ, đời Khúc Hạo là Khúc Trung chủ, Khúc Thừa Dụ là Tiên chủ.

 

Nguồn:Nguyễn Q. Thắng, Nguyễn Bá Thế 2006, Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh, Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, Tr. 414.