Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Nhân vật lịch sử Việt Nam

Hồng Bàng

ImageHồng Bàng là giai đoạn lịch sử thời đại thượng cổ của lịch sử Việt Nam. Nó dựa nhiều trên các truyền thuyết chuyện kể, và một số ít bằng chứng khảo cổ học và ghi chép lịch sử.

Nhân vật dã sử, theo cổ sử Việt Nam, cách nay hơn 4000 năm, theo truyền thuyết vua Đế Minh là cháu ba đời của Viêm Đế họ Thần Nông đi tuần du phương Nam gọi là Xích Quỷ, lập ra họ Hồng Bàng. Kinh Dương Vương sinh ra Sùng Lãm sau nối ngôi lấy hiệu là Lạc Long Quân.

Lạc Long Quân lấy bà Âu Cơ sinh ra trăm con, bèn chia đôi, 50 con theo mẹ lên núi, 50 con theo cha xuống biển.

Con trưởng nối ngôi gọi là Hùng Vương, đặt tên nước là Văn Lang. Các vua kế tiếp vẫn gọi là Hùng Vương. Sau nước Văn Lang bị vua Thục chiếm. họ Hồng Bàng ở ngôi được 2.622 năm.

 

Nguồn:Nguyễn Q. Thắng, Nguyễn Bá Thế 2006, Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh, Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, Tr. 378.