Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Nhân vật lịch sử Việt Nam

Hồ Qúy Ly

ImageHồ Quí Ly (Bính Ngọ 1336 – Đinh Hợi 1407)

Hoàng đế, tác giả, nhà cải cách, người khai sáng nhà Hồ, có quyền mưu, cơ trí, một chính trị gia lão luyện, đa tài đời Trần.

Ông tự là Li Nguyên, vốn dòng dõi Hồ Hồng Dật, vốn thuộc dòng họ Hồ ở Quỳnh Lưu (Nghệ An). Tổ 4 đời làm con nuôi Lê Huấn ở Thanh Hoá, đổi là họ Lê. Được Trần Nghệ Tông tin dùng, phong làm khu mật đại sứ, lấy công chúa Huy Ninh, giữ chức đồng bình chương sự.

Năm Đinh dậu 1387, thăng Đồng bình chương sự, Nghệ tông cho ông gươm và cờ đề chữ “Văn võ toàn tài, quân thần đồng đức”.

Năm 1395, sau khi Nghệ Tông mất, được thăng làm phụ chính thái sư, tước đại vương, chủ trương cải cách kinh tế xã hội. Năm 1400, truất ngôi Trần Thiếu Đế, tự lập làm vua, mở đầu vương triều Hồ, lấy niên hiệu là Thánh Nguyên, quốc hiệu Đại Ngu, xây dựng kinh đô mới Tây Đô ở Thanh Hoá.

Năm mậu dần 1398, ngày 15-3, ông bắt buộc Trần Thuận Tông phải nhường ngôi cho Thái tử Án mới lên 3 tuổi, ấy là Trần Thiếu đế, ông tự xưng là Khâm Đức Hưng liệt đại vương. Rồi sai người giết Thuận tông đi (Mậu Dần 1398).

Năm1401, nhường ngôi cho con, tự làm thái thượng hoàng. Năm 1406 - 1407, tổ chức cuộc Kháng chiến chống Minh, thất bại và bị bắt đưa sang Trung Quốc.

Hồ Quý Ly có một số cải cách về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá, giáo dục, mở khoa thi chọn người tài, dùng chữ Nôm thay chữ Hán trong các công văn, chiếu, sắc của triều đình, nhưng những cải cách đó chưa thực hiện được bao nhiêu vì cuộc xâm lược của quân Minh.