Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Nhân vật lịch sử Việt Nam

Gia Tông (Lê Duy Hội)

ImageGia Tông ( Lê Duy Hội Tân Sửu 1661-Ất Mão 1675)

Vua nhà Hậu Lê, miếu hiệu Gia tông Mĩ hoàng đế, con thứ ba Lê Thần tông, em Chân tông và Huyền tông. Ông lên ngôi vua do Tây vương Trịnh Tạc sắp đặt và phụ chính. Ông lên ngôi hồi mới 10 tuổi đến năm Ất Mão thì mất, mới có 14 tuổi.

     Ở ngôi 4 năm, đổi hiệu 2 lần:

+ Dương Đức 2 năm (1672 - 1673).

+ Đức Nguyên 2 năm (1674 - 1675).

     Về đời ông, khi vua cha ông là Thần tông mất, ông mới 2 tuổi. Trịnh Tạc đem về nuôi trong phủ, sau mới đưa lên ngôi để Tạc dễ thao túng trên chính trường.

 

Nguồn: Nguyễn Q. Thắng, Nguyễn Bá Thế 2006, Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh, Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, Tr. 441.