Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Nhân vật lịch sử Việt Nam

Duy Tân

ImageDuy Tân (Canh tí 1900 - Ất dậu 1945). Tên thật là Nguyễn Phúc Vĩnh San.

Hoàng đế, tức nhà vua yêu nước Duy Tân, sinh ngày 19-9-1900, con thứ tám nhà vua yêu nước Thành Thái (Nguyễn Phúc Bửu Lân). Khi lên ngôi lấy hiệu năm là Duy Tân nên cũng gọi là vua Duy Tân. Lúc ông làm vua, Phụ chánh đại thần là Trương Như Cương (một tay chân của Pháp) thường ngầm theo giõi ông.

Khi vua cha bị thực dân Pháp đưa đi đày, ông được đưa lên ngôi lúc còn bé. Do gần gũi với các chí sĩ yêu nước, ông dần dần khẳng định thái độ bất hợp tác với quân cướp nước. Bí mật liên lạc với Trần Cao Vân, Thái Phiên, ông tán thành cuộc khởi nghĩa trong năm 1916, việc đại nghĩa thất bại, ông bị bắt ngày 6-5-1916 và đến ngày 3-11-1916 bị đày sang đảo Réunion (Đông Nam Phi châu).

Trong thế chiến thứ hai (1936-1945) ông gia nhập quân đội Đồng Minh chống phát xít Đức. Cuối năm 1945, ông từ trần vì tai nạn máy bay ngày 26-11-1945 tại Bắc Phi, hưởng dương 45 tuổi.

Mãi đến ngày 2-4-1987 hài cốt ông được đưa từ đảo Réunion về Việt Nam, rồi đưa về Huế cải táng bên cạnh vua cha Thành Thái.

 

Nguồn:Nguyễn Q. Thắng, Nguyễn Bá Thế 2006, Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh, Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, Tr. 883.